13 Diğer Alacak Hesapları Açıklamaları

 13 Diğer Alacak Hesapları Açıklamaları

13 Diğer Alacak Hesapları Açıklamaları

 

 13 Diğer Alacaklar: Bu hesap grubu; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en çok bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli, senetsiz alacaklar ile bu gruba ait şüpheli alacak ve şüpheli alacak karşılığının izlenmesini sağlar. Bu grup aşağıdaki hesaplardan oluşur.

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı :  İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

 

131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi : Alacağın doğması halinde hesaba borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ

131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı : İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) iştiraklerinden olan alacaklarını kapsar.

 

132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı İşleyişi : Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

BORÇ

132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı : İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısı ile (ödünç verme ve benzer nedenlerle ortaya çıkan) bağlı ortaklıklardan olan alacaklarını içerir.

 

133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi : Bu hesaba; alacağın doğması halinde borç, tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

135 Personelden Alacaklar Hesabı : İşletmeye dahil personel ve işçinin işletmeye olan çeşitli borçlarını kapsar.

 

135 Personelden Alacaklar Hesabı İşleyişi : Bu hesaba, alacağın doğması halinde borç; tahsili halinde ise alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

135 PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı : Ticari olmayıp yukarıda sayılan hesaplardan herhangi birine dahil edilemeyen alacakların izlendiği hesaptır.

 

136 Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı İşleyişi : İşletme lehine doğan alacaklar bu hesaba borç; tahsilatlar alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

136 DİĞER ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

137 Diğer Alacaklar Senetleri Reeskontu Hesabı : Bilanço gününde, bu grupta belirtilen senetli alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere alacak senetleri için ayrılan reeskont tutarları bu hesapta izlenir.

 

137 Diğer Alacaklar Senetleri Reeskontu Hesabı İşleyişi : Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba alacak, "652. Reeskont Faiz Giderleri Hesabına gider yazılır. İzleyen dönemde bu hesap "642. Faiz Gelirleri Hesabına aktarılarak kapatılır.

 

 

BORÇ

137 DİĞER ALACAKLAR REESKONTU HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı : Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi bir kaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz diğer alacakları kapsar.

 

138 Şüpheli Diğer Alacaklar Hesabı İşleyişi : Tahsili şüpheli hale gelen diğer alacaklar ilgili hesapların alacağı karşılığında bu hesaba borç yazılarak, sağlam alacaklardan çıkarılması sağlanır. Alacağın tahsili veya tahsil edilemeyeceğinin kesinleşmesi durumunda bu hesaba alacak kaydedilir.

 

 

BORÇ

138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR HESABI

ALACAK

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı : Senetli ve senetsiz şüpheli diğer alacakların tahsil edilememe ihtimalinin kuvvetlenmiş olması halinde, bu tür risklerin giderilmesini sağlamak üzere ayrılan karşılıkları kapsar. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için kullanılır.

 

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı İşleyişi : Hesaplanan karşılık tutarı bu hesaba alacak, "654. Karşılık Giderleri Hesabına borç kaydedilir. Şüpheli alacağın tahsiline bağlı olarak, tahmin olunan zararın kısmen ya da tamamen gerçekleşmemesi halinde; gerçekleşmeyen kısım "644. Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabına alacak kaydedilir bu hesaba borç yazılır. Şüpheli alacağın tahsilinin imkansız olduğu kesinleştiği takdirde bu hesaba borç, ilgili hesaba da alacak kaydedilir. Gerçekleşen zararın ayrılan karşılıklardan fazla olması halinde, ayrılan karşılık kadar bu hesaba, zarar fazlası ise "681. Önceki Dönem Gider ve Zararları Hesabına borç yazılır. Tahsil edilemeyen tutar ise ilgili alacak hesabına alacak kaydedilir.

Daha önce alacaklardan düşülen ve bu hesaba borç kaydedilen alacakların tahsili söz konusu olduğu takdirde, oluşlarına göre "671. Önceki Dönem Gelir ve Kârları Hesabına alınır.

 

 

BORÇ

139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI

ALACAK

 

 

AZALIŞLAR

( – )

 

 

 

 

ARTIŞLAR

( + )

 

 

BORÇ BAKİYE

 

ALACAK BAKİYE

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz