Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 •  120 Alıcılar Hesabı120 Alıcılar Hesabı, İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.  120 Alıcılar Hesabı Aktif karakterli bir hesaptır. Bu hesabın yardımcı ve alt hesapları da işletmenin mal ve hizmeti sattığımız kişi, kurum veya kuruluşlardan oluşur. İşletme, bu alıcılarını yurt içinde bölgeler itibari ile veya hem yurtiçi hem de yurtdışı olarak takip etmek istiyorsa 120 Alıcılar Hesabının alt hesaplarını bu duruma göre düzenleyebilir. 120 Hesap işleyişine ait örnek Aşağıda verilmiştir.

   

  (daha&helliip;)

 • 12 Ticari Alacaklar 12 Ticari Alacaklar, işletmenin normal faalyet konusunu teşkil eden mal ve hizmet satışı iki şekilde olabilir.

  1. Satış işlemi gerçekleştiği anda mal ve hizmet bedeli nakit olarak alınır veya tahsil edilir. Bu tür işlemlere " Peşin " işlemler denir.

  2. Satış işlemi gerçekleştikten sonra mal ve hizmet bedelinin tutarı ile ilgili ödeme veya tahsilat işlemi belli bir süre sonra yapılır. Bu tür işlemlere " Kredili " işlemler denir.

   

  (daha&helliip;)

 • 111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı, İşletmenin geçici olarak elde tuttuğu özel sektör tarafından çıkarılmış tahvillerle senet ve bonoların izlendiği hesaptır. 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı, tahvil senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

  Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilir.

   

   

  (daha&helliip;)

 • 110 Hisse Senetleri Hesabı110 Hisse Senetleri Hesabı, Şirketler tarafından işletme hukuku mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve şirketin sermayesine katılma payını gösteren senede Hisse senedi  ( Aksiyon, Pay Senedi ) denir.

  Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran şirketin ortağı olduğundan, şirket faaliyetlerinden doğan karlardan kazanç payı alır. Bu kazanç payına temettü veya dividant denir. Şirketin kar elde etmediği yıllarda hisse senetleri sahibine temettü ödenmez.

   

  (daha&helliip;)

 • Dönem Başı İşlemleriİşe Başlama Bilançosunun Düzenlenmesi

   

  Dönem Başı İşlemleri, envanter çıkarmayı, bilanço günü, günündeki varlıkları, alacakları ve borçları saymak ölçmek tartmak ve değerlemek sureti ile kesin bir şekilde ve detaylı olarak tespit etmek şeklinde tanımlanmıştır.

  işletmenin hesap döneminin açılış envanteri aslında bir önceki hesap döneminin kapanış envanterinden kaynaklanmaktadır. Faaliyetleri devam eden işletmelerde her dönemin sonunda yapılan envanter, izleyen yılın dönem başı envanteri yerine geçmektedir. Örneğin 01.01.2020 yılının dönem başı envanteri aslında 31.12.2019 yılında çıkartılan dönem sonu envanteri ile aynıdır.

   

  (daha&helliip;)

 • Çift Taraflı Kayıt YöntemiÇift Taraflı Kayıt Yöntemi ( Muzaaf Kayıt Yöntemi ), Her muhasebe işlemi veya olayının karşılıklı olarak en az iki hesaba kaydedilmesiyle borçlu yada alacaklı hesap ya da hesaplara ait tutarların eşitliği ilkesini esas alan kayıt yöntemine denir.

  Tanımdan da anlaşılacağı üzere, her mali olay için en az iki hesaba kayıt yapılmalı ayrıca bütün hesapların borcuna yazılan parasal tutarların toplamı ile bütün hesapların alacağına yazılan parasal tutarların toplam birbirine eşit olmalıdır. Bu şekilde, bir mali olaya konu olan parasal tutarın en az iki hesapta karşılıklı olarak muhasebeleştirilmesi yani, en az bir hesabın borçlanması diğerinin de alacaklandırılması sonucu hesapların toplamları kendiliğinden kontrol edilmiş olur.

   

  (daha&helliip;)

 • Bilanço Eşitliği, İşletme ilk kurulduğu Bilanço Eşitliğiişletmenin mal varlığı, kurucuların işletmeye tahsis etmiş oldukları varlıklardır. Bu varlığın kaynağı da sermayedir.

  Sermaye : İşletme Sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarıdır. Kar, bu haklarda ortaya çıkan artıştır.

  İşletme varlıklarını attırmak için, ya kar alınmayıp işletmeye bırakılır yada üçüncü kişilerden borç alınır. Borçlar, Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarıdır. İşletme varlıkları için ya sermaye ya da borçlanmak suretiyle kaynak sağlar. Diğer bir deyişle, her varlığın bir kaynağı vardır. Böylece, İşletmenin toplam varlıkları ile toplam kaynakları birbirine eşittir.

   

  (daha&helliip;)

 • 103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı, İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emirleri ile yapacakları ödemeler bu hesapta izlenir. Pasif karakterli olan bu hesap bilançonun aktifinde ( – ) eksi değerle yer alır.

  103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı ( – ) Mukayyet ( Kayıtlı ) değerle değerlenir. Yabancı paralı çekler ise TL karşılığı ile değerlenir ve izlenir. Bu hesap, bankadaki paralar üzerine düzenlenen çekleri ve ödeme emirlerini ifade ettiğinden, alacak artışı 102 Bankalar Hesabı artışından fazla olamaz.

   

  (daha&helliip;)

 • Satısların Maliyeti Tablosu UygulamalarıSatışların Maliyeti Tablosu Uygulamaları, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

  (daha&helliip;)

 • Genel MuhasebeGenel Muhasebe, İhtiyaçlarımızı karşılayan mal ve hizmetler, İşletmelerin faaliyetleri sonucu üretilir. Kuruluş Şekli ve Büyüklüğü ne olursa olsun, İşletmelerdeki faaliyetlerin çoğu kıymet hareketine neden olur. Mali işlemler olarak nitelendirilen bu işlemler, işletmenin sahip olduğu varlıkları ile bu varlıkların sağladığı yeri gösteren kaynaklarda artış veya azalış şeklinde değişmeler yaratır. Örneğin, Para vererek mal alınması işlemi, nakit mevcudunun stoka dönüşmesi, malın kredili olarak satılması işlemi, stokun alacağa dönüşmesi sonuçlarını doğurur.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar