Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • Kıdem TazminatıKıdem Tazminatı : İşçinin çeşitli sebeplerle işyerinden ayrılırken işveren tarafından iş kanunu gereğince işçiye vermiş olduğu bir Ücret tazminat şeklidir. Kendi isteğiyle işten ayrılan işçi kıdem tazminatına almaya hak kazanamaz. Kidem tazminatı brüt ücret üzerinden hesaplanır.

   

  Kıdem Tazminatına Hak Kazanımı :İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olan işçilerin kıdem tazminatına hak kazanması için  iş sözleşmesinin aşağıdaki nedenlerle sona ermesi şarttır.

   

  (daha&helliip;)

 • İhbar Tazminatıİhbar Tazminatı : Süresi belirli olmayan sürekli hizmet akitlerinin İş Kanununun 13. maddesinde belirtilen esaslara uyulmadan sona erdirilmesi halinde işten çıkan işçi ya da işçinin işine son veren işveren aynı maddede belirtilen bildirim önellerine ( iş akdinin feshedileceğinin belli bir süre önceden bildirilmesi) ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek durumunda kalacaktır. Bu şekilde ödenecek tazminat uygulamada "ihbar tazminatı" olarak adlandırılmaktadır.

   

  (daha&helliip;)

 • 656 Kambiyo Zararları Hesabı656 Kambiyo Zararları Hesabı : İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle ortaya çıkan olumsuz kur farkları ile işletmenin döviz tevdiat hesapları dahil yabancı paralı borç ve alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan olmsuz kur farkları bu hesabın borcuna kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı : Bu Hesap Dönem başında, bir önceki dönem sonunda açılan " Borç Senetleri reeskontu" hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda  da senetli alacaklar için ( İleri Tarihli Alınan Çekler için ) hesaplanan reeskont faiz giderlerinden dolayı borçlandırılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 653 Komisyon Giderleri Hesabı653 Komisyon Giderleri Hesabı : İşletmenin esas faaliyeti dışında acenta, temsilci ve benzeri işletmelere bir iş veya hizmetin yapılmasına aracılık edilmesi karşılığında tahakkuk eden komisyon tutarları bu hesabın borcuna kaydedilir. İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak ödenen bu komisyonlar o faaliyetin maliyeti içinde yer alabilir.

   

  653 Komisyon Giderleri Hesabı İşleyişi : Komisyon giderleri ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 654 Karşılık Giderleri Hesabı654 Karşılık Giderleri Hesabı : Bilançonun aktif kalemleri ile ilgili olarak olası bir riski karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesabın borcuna kayıt edilir. Bu hesaba kaydedilen bazı karşılıkların vergi uygulamaları açısından gider olarak kabul edilmemesinden dolayı bu tutarların vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

  Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesabın alacağına kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

  (daha&helliip;)

 • 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı : İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

  240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı İşleyişi : Bir Şirketinin %10'u kadar kısmına isabet eden hisse senetlerinden ortak olmak amacıyla alınırsa bu hesabın Borcunda izlenir. Satıldığında veya elden çıkarılmak istendiğinde hesap Alacaklandırılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 242 İştirakler Hesabı242 İştirakler Hesabı : İşletmeden doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yöntemine ve ortaklık politakalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır.

  İşletmenin diğer işletmelerin yönetimine veya ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinildiği %10- %50 oranları arasındaki sermaye payına iştirak denmektedir. Bu oranın %10'un altında kalması hali bağlı menkul kıymetler, %50'nin üzerinde olması hali de bağlı ortaklık olarak ifade edilir.

  (daha&helliip;)

 • 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı : Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

   

  241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı İşleyişi : Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak "65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunda yer alan "654 Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karşılık tutarı "644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 420 Satıcılar Hesabı420 Satıcılar Hesabı : Belli bir Tarihte İşletmenin Faaliyet konusu ile ilgili olan  her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

  420 Satıcılar Hesabı İşleyişi : İşletmenin Her türlü Mal ve Hizmet Alımlarında Senetsiz ticari borcun doğması ile bu 420 Satıcılar hesabına alacak kaydedilir. Bilanço çıkarma dönemlerinde vadeleri bir yılın altına düşenler bu hesaba borç kaydedilerek 320 Satıcılar Hesabı’nın alacağına aktarılır.

   

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar