Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 220 Alıcılar Hesabı220 Alıcılar Hesabı, Bu Hesap İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışlarından kaynaklanan senetsiz ( Veresiye ) Alacaklarının 1 yılı aşan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.

   

  220 Alıcılar Hesabı İşleyişi : Senetsiz Alacağın doğması ile bu hesaba Borç, tahsil edilmesi halinde Alacak kaydedilir. Vadesi bir yılın altına düşen senetsiz Borçlar 120 Alıcılar hesabına aktarılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı : Dönem sonunda bilançoda uzun vadeli senetli alacakların tasarruf değeri (peşin değerleri) ile gösterilmesi halinde nominal değer ile peşin değer arasındaki fark, diğer bir ifadeyle Alacak Senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

   

  222 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabının İşleyişi : Hesaplanan reeskont tutarları 22 Nolu hesaba Alacak olarak kaydedilir, 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabının borcuna kaydedilir. Böylece Alacak Senetleri bilançoda peşin değerinde gösterilmiş olur. 222 Alacak Senetleri Reeskontu hesabı izleyen dönemde, vadesi bir yılın altına inerse 121 Alacak senetleri Hesabına aktarılır, Aktarılan 121 Alacak Senetleri Hesabı, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı ile kapatılır.

  (daha&helliip;)

 • 277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabı, 27 Özel Tükenmeye tabi varlıklar grubunda tanımlanmayan özel tükenmeye tabi varlık giderleridir.

   

  277 Diğer Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar Hesabının İşleyişi : Belirli maddi varlıkla ilgisi kesinlikle saptanan harcamalar bu hesaplara borç kaydedilir, özelliğini yitirmiş olan varlıklar ise kayıtlardan çıkarılmak üzere bu hesaplara alacak olarak kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları, Dönem karı üzerinden, henüz ödeme aşamasına gelmeden hesaplanan kurumlar vergisi, diğer vergi ve kesintiler ve benzeri diğer yükümlülükler için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Dönem Sonunda Çalışır.

   

  370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabı İşleyişi : Dönem karı üzerinden hesaplanan kurumlar vergisi ve yasal yükümlülükler 691 Nolu Hesabının borcu karşılığında bu Hesaba Alacak Kaydedilir. Böylece dönem karı üzerinden hesaplanan yükümlülükler bilançoda borçlarımız arasında ertesi yıla devrederken aynı zamanda gelir tablosundaki ilgili yerini almaktadır.

  Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları gelir tablosunda dönem kar veya zararından sonra gelerek Net Kar zararın görünmesini sağlamaktadır.

   

  (daha&helliip;)

 • 371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri, Mevzuat gereğince peşin ödenen gelir ve kurumlar vergisi ile diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır. Toplamdan indirilecek değer olarak gösterilir.

   

  371 Dönem Karının Peşin Ödenen Vergi ve Diğer Yükümlülükleri Hesabı İşleyişi : 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabıyla mahsup edilmek üzere 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabından yapılan aktarmalar bu hesabın borcuna kaydedilir. Beyanname verilmesi sırasında tahakkuk eden tutarlar ile gelir vergisinden mahsup edilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir. 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabından aktarılacak tutar en çok 370 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları Hesabındaki tutar kadar olabilir. Fazlalık varsa 193 Nolu hesapta bekletirilir.

  (daha&helliip;)

 • 336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabı, 33 Diğer Borçlar grubunun hiçbirinin kapsamına alınamayan çeşitli borçların izlendiği hesaptır.

   

  336 Diğer Çeşitli Borçlar Hesabının İşleyişi : Borcun doğması halinde hesaba alacak  kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı, Bilanço gününde, diğer borçlar gurubundaki senetli borçların değerlemesini sağlamak amacı ile borç senetleri için ayrılan reeskont tutarlarının izlendiği hesaptır.

   

  337 Diğer Borç Senetleri Reeskontu Hesabı İşleyişi : Hesaplanan reeskont tutarları bu hesaba borç, 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabına Alacak kaydedilir. İzleyen dönemde hu hesap 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabına Borç 337 Nolu hesaba Alacak Verilerek Kapatılır.

   

  (daha&helliip;)

 • 393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı Hesabı393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı, Merkezin Şubelerle, şubenin merkezle kendi aralarındaki borç ve alacak ilişkilerinin izlendiği hem borçlu hem alacaklı olarak çalışan bir hesaptır. bu hesap dönem içinde kullanılır. Füzyon çalışmalarında kapatırılır.

   

  393 Merkez ve Şubeler Cari Hesabı İşleyişi : Merkezin şubelerden, şubelerin birbirlerinden veya merkezden olan alacakları bu hesaba Borç, borçları da Alacak Kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 392 Diğer KDV Hesabı392 Diğer KDV Hesabı, Bu hesap teşvikli yatırım mallarının ithalinden doğan ve mevzuat gereği ertelenen KDV ile ihraç kaydıyla satış nedeniyle ertelenen ve terkin edilecek KDV tutarlarının izlendiği hesaptır.

   

  392 Diğer KDV Hesabı İşleyişi : Teşvikli yatırım mallarının ithalinde, gümrük idareleri tarafından tarh ve tahakkuk ettirilerek ertelenen KDV, aktifteki ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba Alacak kaydedilmesi, ilgili mevzuat gereği yapılacak terkin sonunda aktifteki ilgili hesabın alacağı karşılığında bu hesaba Borç kaydedilmesi suretiyle çalışır. Söz Konusu ithalatın yatırım teşvik belgelerinde öngörüldüğü şekilde gerçekleşmesi halinde, ertelenen KDV bu hesaba borç, ödenmek üzere pasifteki tahakkuk hesabına Alacak kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı, 37 Borç ve Gider Karşılıkları grubu dışında kalan borç ve gider karşılıklarının izlendiği hesaptır. Bu hesaba alınan karşılık, bir aktif değerle doğrudan ilgili olmadığı için bilançonun pasifinde yer alır.

   

  379 Diğer Gider ve Borç Karşılıkları Hesabı İşleyişi : Bu Hesap, karşılığın ayrılmasında alacaklanır, karşılığına ilişkin borcun kesinleşip ödenmesinde Borçlanır. Ayıca, karşılığın gereksiz hale gelmesi üzerine iptali nedeniyle de hesaba Borç kaydı yapılır.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar