Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı, Aylık Maliyetlerin saptanmasında gelecek aylarda kesin tahakkuku yapılacak giderlerden aylık maliyetlere pay verilmesinde, amortismanlar, tamir bakım, ikramiyler, finansman giderleri ve benzeri giderlere ilişkin tahmini gider karşılıkları pasif karakterli 373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabında takip edilir.

   

   

  373 Maliyet Giderleri Karşılığı Hesabı İşleyişi : Aylık Maliyetlere yüklenen tahmini gider karşılıkları bu hesabın Alacağına, ilgili masraf hesabının da Borcuna Kaydedilir. Tahmini olarak yüklenen giderlerin kesin tutarları belli olduğunda bu hesaba Borç Kaydedilir.

  (daha&helliip;)

 • 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı, Gelecek hesap dönemine ait olup da peşin tahsil edilen gelirlerden süreleri bir yıl içinde olanlar 380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabında takip edilirken süreleri bir yılı aşanlar 480 nolu Hesapta takip edilirler.

   

  380 Gelecek Aylara Ait Gelirler Hesabı  İşleyişi : Gelecek döneme ait olduğu halde peşin olarak tahsil edilen gelirler, ait oldukları döneme kadar bu hesaba alacak olarak kaydedilirler. Hesapta bekleyen gelirler, ait olduğu dönemde ilgili gelir hesabının alacağına yazılırken bu hesabın borcuna kayıt yapılırlar.

   

  (daha&helliip;)

 • 372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı, İş Kanununa göre, işletme çalışanlarının emeklilik, hastalık, askerlik gibi nedenlerden dolayı işten ayrılmaları halinde veya işveren tarafından işten çıkartılmaları durumunda bu personellere ödenmek üzere ayrılan kıdem tazminatlarının izlendiği hesaptır.

   

  372 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı İşleyişi : Hesaplanan Kıdem tazminatı karşılığı, işçinin görevli olduğu fonksiyona göre ( Pazarlama bölümünde çalışıyorsa pazarlama giderlerine, yönetim bölümünde çalışıyorsa yönetim giderlerine ) gider yazılırken Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına Alacak kaydedilir.

  (daha&helliip;)

 • 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı, İşletmenin, ödediği ücretlerden sosyal güvenlik mevzuatı hükümlerine göre kesmekle yükümlü bulunduğu, sigorta primleri ile bunlara ilişkin işveren katılma payları ve işverence sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenecek diğer yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

   

   

  361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı İşleyişi : Kesintiler yapıldıkça bu hesap  alacaklandırılır ve ödemeler yapıldıkça borçlandırılır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri varsa, bunlar 438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına aktarılır.

   

  (daha&helliip;)

 •  368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Taksitlendirilmiş Vergiler 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş Veya Taksitlendirilmiş Vergi Ve Diğer Yükümlülükler Hesabı : Kanuni Süresi içinde ödenmesi gerekip de ödenemeyen vergi ve yükümlülükler ile erteleme ve taksitlendirme süresi bilançonun düzenlendiği tarihte bir yıldan az olan vergi ve yükümlülükleri kapsar.

   

  (daha&helliip;)

 • 369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı, Özel Bölümlerinde Tanımlananlar Dışında kalan Yükümlülüklerin izlendiği hesaptır.

   

  369 Ödenecek Diğer Yükümlülükler Hesabı İşleyişi : Tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacak kaydedilir, ödemeler yapıldıkça borçlanır.

   

  (daha&helliip;)

 • 405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı, Sermayesi paylara bölünmüş şirketlerle, kamu iktisadi teşebbüslerinin uzun vadeli kaynak sağlamak amacıyla tahvil ihraç etmeleri durumunda, çıkarılan tahvil karşılığında alınan borcun izlendiği hesaptır.

   

  405 Çıkarılmış Tahviller Hesabı İşleyişi : Çıkarılmış tahviller nominal değerleri üzerinden bu hesaba Alacak yazılır. Bilanço gününden itibareb bir yıl içinde ödenecek anapara geri ödeme taksitli ve faizleri 304 Tahvil Anapara Borç Taksit ve Faizleri Hesabına aktarılmak suretiyle bu hesaba borç kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

 • 381 Gider Tahakkukları Hesabı381 Gider Tahakkukları Hesabı, Gelecek aylarda Ödenecek ve Kesinlikle belgeye dayalı, tutarları bilinen giderlerin izlendiği hesaptır.

   

  381 Gider Tahakkukları Hesabı İşleyişi : Bu Hesap, giderin tahakkuk ettirilmesinde ya da uzun vadeli gider tahakkukunun kısa vadeli nitelik kazanmasında Alacaklanır. İzleyen dönemde ödeme bu hesaptan yapılır. Yapılan tahakkuklar ilgili gider ve zarar hesaplarına borç, bu hesaba alacak, yapılan ödemeler borç kaydedilir.

  (daha&helliip;)

 • 272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı272 Hazırlık ve Geliştirme Giderleri Hesabı, işletmelerde maden üstündeki örtüyü kaldırmak, yer altı işletmesinde, yer altındaki maden yataklarına girmek, bu yatakla yer üstü arasındaki genel yapının tüketilmesine kadar sürekli bir bağlantı kurmak ve maden yataklarını üretime elverişli parçalara bölmek gerek insanlara, gerekse araçların gidip gelme ve havalandırma ve cevherin taşınmasını sağlamak amacıyla açılacak olan düşey yatay eğimli yol, mecra ve benzeri faaliyetlerin gerektirdiği giderlerle, petrol işletmelerinde kuyu açma, temizleme, derinleştirme, bitirme veya bu işlemlere hazırlık yapılan işçilik, yakıt, tamir ve bakım, nakliye, ikmal, malzeme ve benzeri giderlerdir.

  (daha&helliip;)

 • 271 Arama Giderleri Hesabı271 Arama Giderleri Hesabı, Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan ( Topoğrafik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri ) incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

   

  271 Araştırma Giderleri Hesabının İşleyişi: Yapılan giderler bu hesabın borcuna kaydedilirken, Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar