Bağımsız Denetimin Yararları

Bağımsız Denetimin Yararları

 

 

Bağımsız Denetimin Yararları

 

 

Denetlenen İşletmeye Sağladığı Yararlar

 

1. Bağımsız denetim mali tabloların güvenirliğini artırır.

2. İşletme yönetimi ve çalışanların sahtekarlık yapma eğiliminin azalması.

3. Devlet tarafından yapılabilecek bir vergi denetiminin yapılma olasılığı azalacaktır.

4. Kredi Olanaklarının genişlemesine yardımcı olur.

5. Denetlenen işletmenin muhasebe kayıtlarındaki maddi hata ve hileleri ortaya çıkarır ve buna bağlı olarak gelirlerin ve giderlerin doğru olarak gösterilebilmesine yardımcı olur.

6. Holding kuruluşlarında işletme politika ve prosedürlerine tüm topluluk içinde uyulduğu konusunda bilgi ve güvence verir.

 

İş Hayatının Diğer Üyelerine Sağladığı Yararlar

 

1. Kredi veren kurumlara kredi ile ilgili kararlarında yardımcı olur.

2. Küçük tasarruf sahibi yatırımcılara yatırım kararlarında ışık tutar.

3. İşverene ve işçi sendiklarına ücretlerin ve sosyal yardımların pazarlığında objektif bilgiler sağlayarak yardımcı olur.

4. Bir işyerinin satılması ya da başka bir işyeri ile birleştirilmesi hallerinde alıcı ve satıcı taraflara güvenilir ve objektif bilgiler sağlar.

5. İşletme ile ilgili taraflara, özellikle işletme ile iş ilişkisi olan müşterilere, denetlenen işletmenin karlılığı, faaliyetlerinin verimliliği ve finansal yapısının durumu hakkında güvenilir bilgiler sağlar.

 

Kamu Kuruluşları Açısından Sağlanan Yararlar

 

1. Denetlenmiş finansal tablolara dayanılarak hazırlanmış vergi beyannamelerine ve mali raporlara olan güvenin artmasına yardımcı olur.

2. Finansal tabloların bağımsız denetçilerce denetlenmiş olmaları halinde, resmi kuruluşların bu kurumlarda yapacakları denetimin kapsamı daraltılır, özel ve ayrıntılı denetim faaliyetlerine girişilmesine gerek kalmaz.

3. Denetlenmiş finansal tablolar, borçluluk ve iflas hallerinde, vekalet ve ortaklık sözleşmelerinin düzenlenmesinde adli mercilere bağımsız ve güvenilir bilgi sağlamada yardımcı olur.

 

Muhasebe ve Denetim İlişkisi : Muhasebe, bir örgütün kaynaklarının oluşumunu, bu kaynakların kullanılma biçimini, örgütün işlemleri sonucunda bu kaynaklarda meydana gelen artış veya azalışları ve örgütün finansal açıdan durumunu açıklayan bilgileri üreten ve bunları ilgili kişi ve kuruluşlara ileten bir bilgi sistemidir.

Muhasebe, mali nitelikteki işlemleri ve olayları par aile ifade edilmiş şekilde kaydetme, sınıflandırma , özetleyerek rapor etme ve sonuçları yorumlama bilim dalıdır.

 

Muhasebenin Görevi Şunlardır

 

Kaydetme : Muhasebe para ile ifade edilebilir nitelikteki işlem ve olayları derleyip kendi kuralları çerçevesinde kaydeder.

 

Sınıflandırma : Denenen ve zaman sırasına göre kaydedilen bilgiler niteliklerine göre kaydedilir.

 

Raporlama : Muhasebe sisteminde üretilen işletmeye ilişkin bilgiler evrensel bir dille, işletme ile ilgili kişi ve kuruluşlara sunulur.

 

Bağımsız Denetimin Muhasebeden Farkı : Muhasebe, karar alıcılara mali bilgi sağlamak amacıyla bir örgütün veya bireysel bir işletmenin ticari ve mali nitelikteki işlem ve olaylarına ilişkin verilerin kaydedilmesi, sınıflandırılması ve özetlenmesi sürecidir. Muhasebeciler bu sürecin sonunda mali tablolar ve muhasebe raporları düzenlemek durumunda oldukları için, muhasebe bilgilerinin hazırlanmasında temel alınan genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini bilmek zorundadırlar.

Denetimde ise muhasebe verileri, denetimin konusunu oluşturur. Denetim, rapor veya mali tablo haline getirilen bilgilerin muhasebe döneminde meydana gelen mali ve ticari işlemleri gerektiği gibi yansıtıp yansıtmadığını belirlemektir. Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri muhasebe bilgilerinin gerektiği gibi kaydedilip kaydedilmediğini değerlemede kriter olduğundan, denetçi bu ilkeleri bilmek zorundadır. Denetçinin muhasebe konusunda bilgili olmasına ek olarak, denetçi denetim kanıtlarını toplamada ve değerlemede de uzman olmalıdır. Denetim işlemini genel kabul görmüş dnetim standartlarına göre yürütülmelidir. İşte bu uzmanlık denetçiyi muhasebeciden ayırmaktadır.

 

Mali Tabloların Denetiminde Bağımsız Denetçinin Sorumlulukları

 

Bir işletmenin bağımsız denetiminin yapılması, o işletmenin işlem ve uygulamalarının tamamının uyulması zorunlu kurallara uygun olduğu ya da finansal tablo ve raporlardaki bilgilerin tamamen gerçeğe uygun olduğu anlamına gelmez. Bağımsız denetimi sınırlayan etkenler gerekse işletmede olabilecek hile ve yolsuzlukların çok iyi planlanmış olması bu durumu etkilemektedir. Ancak denetçi, yolsuzluk, hile ya da hataların tamamını bulmak zorunda olmamakla birlikte, denetimini gele kabul görmüş denetim standartlarına göre yürütmek zorundadır.

 

Bağımsız denetçinin denetim raporuna göre davranan ve rapordaki yanlışlık ya da raporda yer verilmeyen hileler nedeniyle zara gören üçüncü kişilerin tazminat talebine karşı bağımsız denetçi, denetimini genel kabul görmüş denetim standartlarına göre yaptığını ispatlamak zorunda kalabilir.

 

Denetçinin sorumluluğu yayınlanmış finansal tabloların dürüstlüğü hakkında bir yargıya varmek ve bunu açıklamaktır. Finansal tablolardaki bilgilerin doğruluğundan esas itibariyle işletme yöneticileri sorumludurlar. Denetçi ise mali tablolardaki finansal bilgileri gözden geçiren biri olup bu bilgileri yaratan ya da hazırlayan taraf değildir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz