Kategori: Bilanço

 • Bilanço Eşitliği

  Bilanço Eşitliği, İşletme ilk kurulduğu Bilanço Eşitliğiişletmenin mal varlığı, kurucuların işletmeye tahsis etmiş oldukları varlıklardır. Bu varlığın kaynağı da sermayedir.

  Sermaye : İşletme Sahiplerinin varlıklar üzerindeki haklarıdır. Kar, bu haklarda ortaya çıkan artıştır.

  İşletme varlıklarını attırmak için, ya kar alınmayıp işletmeye bırakılır yada üçüncü kişilerden borç alınır. Borçlar, Üçüncü kişilerin varlıklar üzerindeki haklarıdır. İşletme varlıkları için ya sermaye ya da borçlanmak suretiyle kaynak sağlar. Diğer bir deyişle, her varlığın bir kaynağı vardır. Böylece, İşletmenin toplam varlıkları ile toplam kaynakları birbirine eşittir.

   

 • Bilanço

  Bilanço NedirBilanço , Belli Bir tarihde işletmenin sahip olduğu varlıkların neler ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur.İşletmenin sahip olduğu varlıklar, mal ve hizmet üretimine ayrılmış iktisadi değerlerdir. Bu iktisadi değerler, öz kaynaklarla ve yabancı kaynaklarla sağlanmış olabilir.

  Bilanço, büyük defter hesaplarının belirli bir tarihte kapatılması ile ortaya çıkan ve gelecek hesap dönemine devredilen borç ve alacak artanlarının özetini içeren bir tablodur. TTK'nun 74.Maddesi ile VUK'nun 191.Maddesine göre Bilanço şöyle tanımlanmıştır. Bilanço, Envanterde gösterilen kıymetlerin sınıflandırılmış ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir.

 • Bilanço Düzenlenmesi

  bilanço düzenlenmesiBilanço Düzenlenmesi : Muhasebe sisteminde olduğu gibi bilançonun düzenlenmesinde de belirli bir sistem ve mantık vardır. Bilanço düzenlenirken önemli olan 5 tane ana hesap grubunu bilmektir. Bilançodaki hesap gruplarının numarası ve sırası bilançoyu düzenlerken önemlidir. Tek düzen hesap planındaki hesapların hepsi bilançoya yazılmaz. Bilançoya yazılacak hesaplar 1, 2, 3, 4 ve 5 ile başlayan hesaplardan oluşmaktadır.

 • Bilançonun Yapısı

  Bilançonun YapısıBilançonun Yapısı: Bilanço varlık ve kaynak olmak üzere iki ana bölümden oluşur. Bilançoda her varlığın mutlaka bir kaynağı vardır. Varlık ve kaynak toplamları mutlaka birbirine eşit olmalıdır. Buna bilanço temel denkliği denir.

  Varlıklar: Varlık, işletmenin sahip olduğu, bilançonun aktifinde yer alan ve para ile ifade edilebilen değerlere varlık denir. Varlık hesapları dönen varlıklar ve duran varlıklar olmak üzere ikiye ayrılır.

 • Bilanço İlkeleri

  Bilanço İlkeleriBilanço İlkeleri amacı, Sermaye Koyan veya sonradan Kendilerine ait Karı işletmede bırakan sahip ve hissedarlar ile alacaklıların işletmeye sağladıkları kaynakları ve bunlarla elde edilen varlıkların muhasebe kaydı, hesap ve tablolarında anlamlı bir şekilde tespit edilmesi ve gösterilmesi yoluyla, belli bir tarihteki işletmenin mali durumunun açıklıkla ve ilgililer için gerçeği uygun olarak yansıtılmasıdır. Bilanço; varlıkların içinde bulunan zamandaki değerini veya tasfiye halinde bunların satışından elde edilecek para tutarlarını yansıtan tablo değildir.

   

 • Bilanço

  BilançoBilanço : Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır. Bilançonun biçiminde dört bölüm bulunmaktadır.

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar