Kategori: Muhasebe Denetimi

 • Bağımsız Denetimin Yararları

  Bağımsız Denetimin Yararları

   

   

  Bağımsız Denetimin Yararları

   

   

  Denetlenen İşletmeye Sağladığı Yararlar

   

  1. Bağımsız denetim mali tabloların güvenirliğini artırır.

  2. İşletme yönetimi ve çalışanların sahtekarlık yapma eğiliminin azalması.

 • Denetim Süreci

  Denetim SüreciDenetim Süreci, müşteri seçimi ve işin kabulü ile başlar. Bu aşamada denetçi işin kabulüne karar vermeden önce teklifte bulunan işletme ile ilgili ön araştırmalar yapar, varsa önceki denetçi ile görüşür. Denetçi elde ettiği Bilgileri Kalite kontrol stansartları ile değerlendirerek ili alıp almayacağına karar verir. işin alımına karar verilirse denetim sözleşmesi yapılır.

   

 • Bağımsız Denetimi Sınırlayan Faktörler

   Bağımsız Denetimi Sınırlayan Faktörler

   

  Bağımsız Denetimi Sınırlayan Faktörler

   

  Genel Kabul Görmüş Muhasebe Standartlarına uygun olarak yapılan mali tabloların denetimine, bir çok sınırlayıcı faktörün önemli etkisi bulunmaktadır.

   

 • Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler

   Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler

   

  Bağımsız Denetimi Gerekli Kılan Nedenler

   

  1. Çıkar Çatışması

  2. Muhasebe Sisteminin Karmaşıklığı

  3. Malı tabloları kullananların sayılarının ve etkilerinin artması ve güvenilir bilgiye duyulan ihtiyaç

 • Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

  Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları : Denetimin kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçların nasıl raporlanacağını gösteren kurallar bütününe Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denir.

   

  Denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan ve ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir.

   

   

 • Denetçi Türleri

  Denetçi Türleri

   

  Denetçi Türleri

   

  Bağımsız Denetçiler : Bağımsız denetçilerin en başta gelen görevleri mali tabloların denetimidir. Bu denetim görevini yaptıklarında bağımsız denetçi veya dış denetçi adını alırlar.

   

  İç Denetçiler : Denetim işini işletmenin kadrolu elemanı olarak, organizasyon yapısı içinde yürüten kişilere iç denetçi adı verilir. İç denetçilerin başlıca görevleri, iç kontrol yapısını izlemek ve önerilerde bulunmak, işletmede olabilecek hata veya hileleri ortaya çıkartabilmek ve faaliyet denetimini yapmaktır.

   

 • Statüsüne Göre Denetim Türleri

  Statüsüne Göre Denetim Türleri

  Statüsüne Göre Denetim Türleri

   

  Bağımsız Denetim : Müşterilerine profesyonel denetim hizmeti sunan, serbest meslek sahibi olarak kendi adına çalışan veya bir denetim firmasına bağlı olarak faaliyet gösteren denetçi veya denetçiler tarafından işletmenin talebi ile ve bir denetim sözleşmesi çerçevesinde işletmelerin finansal tablolarının denetiminin yapılmasıdır. Bağımsız denetimde asıl amaç finansal denetimdir.

   

 • Kapsam Yönünden Denetim Türleri

  Kapsam Yönünden Denetim Türleri

   

  Kapsam Yönünden Denetim Türleri

   

  Zorunlu Denetim : Yasal hükümler doğrultusunda yapılan denetim çalışmalarına zorunlu denetim denir. Türkiye'de sermaye piyasası kurulunun denetimine tabi işletmeler ile bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun denetimine tabi bankalar ve hazine müşteşarlığının denetimine tabi sigorta ve reasürans bağımsız dış denetimi yaptırmak zorundadırlar.

   

   

 • Amaç Yönünden Denetim Türleri

  Amaç Yönünden Denetim Türleri

   

  Amaç Yönünden Denetim Türleri 

   

  Mali Tablolar Denetimi : Denetim konusu bilanço ve gelir tablosu yani finansal bilgilerdir. Kullanılan ölçüt ise genel kabul görmüş muhasebe ilkeleridir. Mali tablolar denetiminde, mali tabloların içerdiği finansal bilgiler ile muhasebe ilkeleri karşılaştırılarak aralarındaki uyum saptanır ve mali tabloların doğru ve güvenilir olup olmadığı konusunda elde edilen görüş işletme dışındaki bilgi kullanıcılarına iletilir.

   

 • Muhasebe Denetimi

  Muhasebe DenetimiMuhasebe Denetimi, İktisadi faaliyet ve olaylara ilişkin iddiaların önceden saptanmış ölçülere uygunluk derecesini araştırmak ve sonuçları ilgi duyanlara aktarmak amacı ile tarafsızca kanıt toplayan ve kanıtları değerleyen sistematik bir süreçtir.

   

  Muhasebe Denetimi Nedir, Ekonomik kararlar alma durumunda olan bilgi kullanıcıları, ilgili oldukları işletmeler hakkında, finansal ve finansal olmayan, bilgiye gereksinim duyanlar, ancak karar almadan önce bilginin ve güvenilir olup olmadığını bilmek isterler. Buda denetim yapmakla anlaşılabilir.

   

Kategoriler

 • Kategori yok

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar