Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 612 Diğer İndirimler Hesabı

  612 Diğer İndirimler Hesabı612 Diğer İndirimler Hesabı, Satıcı tarafından alıcı hesabına, malın sevki sırasında ödenen giderleri ifade eden ve satılan mallara ait olan sevk giderleri, satılan malların hatalı ve noksan olması yada taşıma sırasında hasara uğramış olması nedeniyle yapılması zorunlu indirimler ile satış vergileri, fonlar ( KDV Hariç ) ve benzerleri bu kalemde gösterilir.

   

  612 Diğer İndirimler Hesabı İşleyişi : Satılan Mal ya da hizmet bedelinden yapılan indirim, hasılatla ilşikilendirmeden " 612 Diğer İndirimler Hesabına " Borç, İlgili hesaplara ise Alacak kaydedilir.

   

 • 269 Verilen Avanslar Hesabı

  269 Verilen Avanslar Hesabı269 Verilen Avanslar Hesabı, Maddi olmayan duran varlıklarla ilgili olarak yurt içi gereksede yurt dışındaki kişi ve kuruluşlara yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

   

  269 Verilen Avanslar Hesabı İşleyişi : Ödeme yapıldğında hesaba borç, varlıklar elde edildiğinde ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba alacak yazılır.

   

   

 • 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

  268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, Maddi olmayan duran varlık bedellerinin kullanılabilecekleri süre içersinde yok edilebilmesini sağlamak için kullanılan hesaptır.

   

  268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı İşleyişi : Ayrılan amortismanlar, ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba alacak, kullanım hakkı sonra erenler ya da elden çıkarılanlar hesaba Borç, ilgili varlık hesabına Alacak Kaydedilir.

   

 • 267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hes

  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı, 26 Maddi olmayan duran varlıkların dışında kalan diğer maddi olmayan duran varlık kalemlerinin izlendiği hesaptır.

   

  267 Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Hesabı İşleyişi : Maliyet değerleri ile bu hesaba Borç Kaydedilir. Beş yılda eşit taksitlerle itfa olunarak yok edilir.

   

 • 261 Şerefiye Hesabı

  261 Şerefiye Hesabı261 Şerefiye Hesabı, Bir işletme devralınırken katlanılan maliyet ile söz konusu işletmenin rayiç bedelle hesaplanan net varlıklarının değeri arasındaki olumlu farkların izlendiği hesaptır. Şerefiye Hesaplanırken, rayiç bedelin tespit edilememesi halinde, net defter değeri esas alınır. Yok edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle yapılır.

   

  261 Şerefiye Hesabı İşleyişi : Ödenen Şerefiye bedelerinin tamamı bu hesabın Borcuna, Yok Edilmeleri amortisman yoluyla 5 yıl içinde eşit taksitlerle Alacak yazılarak kapatılır.

   

 • 264 Özel Maliyetler Hesabı

  264 Özel Maliyetler Hesabı264 Özel Maliyetler Hesabı, İşletmenin uzun vadeli sözleşmelerle kiraladıkları gayri menkullerde normal bakım, tamir ve temizleme giderleri dışında, faaliyetlerini yürütmek amaçlarıyla yaptıkları değişikliklere ve eklere ilişkin giderler gayrimenkulun ekonomik değerini artırır. bu Giderlere " Özel Maliyet Bedeli " denir.

   

  Kira sözleşmesi sonunda gayri menkuldeki bu değişiklikler ve ekler bedelsiz olarak gayrimenkul sahibine bırakılır.

   

 • 263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesa

  263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı, İşletmenin yeni ürün ve teknolojiler oluşturmak veya geliştirmek amacıyla yaptığı giderlerlera araştırma ve geliştirme giderleri denir. Beş yıl içinde eşit taksitlerler ifta edilirler.

   

   

  263 Araştırma ve Geliştirme Giderleri Hesabı İşleyişi : Maliyet değerleri ile bu hesaba Borç Kaydedilir. Beş yıl içinde eşit taksitlerle amortisman ayrılarak yok edilir.

   

 • 262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesab

  262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı, İşletmenin kuruluşu veya yeni bir şubenin açılması veya işletmenin genişletilmesi sırasında yapılan noter, harç ve benzeri giderlere kuruluş ve örgütlenme giderleri denir. Kuruluş ve ögrütlenme giderleri hesabında muhasebeleştirilen giderler, bu amaçla yapılan fiili harcamalardan fazla olamaz.

   

  262 Kuruluş ve Örgütlenme Giderleri Hesabı İşleyişi : Yapılan Giderler Maliyet değerleri ile bu hesaba Borç Kaydedilir. Yok Edilmesi amortisman yolu ile olur. Genelde 5 yılda eşit taksitlerle itfa edilerek yok edilir.

   

 • 260 Haklar Hesabı

  260 Haklar Hesabı260 Haklar Hesabı, İmtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi bir bedel ödenerek elde edilen bazı hukuki tasarruflar ile kamu otoritelerinin işletmeye belirli alanlarda tanıdığı kullanma, yararlanma gibi yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaları kapsar. Haklar, maliyet değeri ile muhasebeleştirilir. Ülkemizdeki vergi mevzuatına göre, hakların elde edilebilmesi için yapılan bütün harcamalar ya maliyete eklenir ya da genel giderler olarak kaydedilir.

   

   

  260 Haklar Hesabı İşleyişi : Edinilen haklar, maliyet bedelleri ile hesaba Borç Kayıt edilir. Yararlanma süreleri içerisinde, yararlanma sürelerinin belli olmaması durumunda, 5 yıllık sürede eşit taksitlerle ifta olunarak yok edilir.

   

 • 259 Verilen Avanslar Hesabı

  259 Verilen Avanslar Hesabı259 Verilen Avanslar Hesabı, Yurtiçinden veya yurtdışından Şehirler arası nakliyat firmaları satın alınmak üzere sipariş edilen maddi duran varlıklarla ilgili olarak yapılan avans ödemelerinin izlendiği hesaptır.

   

  259 Verilen Avanslar Hesabı İşleyişi : Ödeme yapıldığında Hesaba Borç, Sipariş Edilen malzeme teslim alındğında ilgili hesabın borcu karşılığında bu hesaba Alacak kaydedilir.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar