Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı

  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı, İşletme tarafından satın alınan veya imal ve inşa edilen duran varlıklara yapılan harcamalar, bu duran varlıklar kullanılmaya hazır hale gelinceye kadar bu hesapta izlenir. İlgili duran varlık kullanılmaya hazır hale gelince, bu hesapta oluşan maliyeti ilgili duran varlık hesabına devredilir.

   

  258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı İşleyişi : Yapılmakta olan yatırım projelerine direkt ve endirekt şekilde yapılan harcamalar bu hesaba Borç, Tamamlanan yatırım bedelleri ilgili maddi duran varlık hesaplarına borç kaydedilerek, bu hesaba alacak kaydedilir.

   

 • 257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı

  257 Birikmiş Amortisman Hesabı257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı, Maddi duran varlık bedellerinin, kullanabilecekleri süre içerisinde hesaben yok edilmesini sağlamak amacıyla kullanılan hesaptır.

   

  257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı İşleyişi : Ayrılan amortismanlar ilgili gider hesapları karşılığında bu hesaba Alacak, Satılan, Devredilen, Kullanma yeteneğini kaybedenler ise Hesaba Borçlandırılır.

   

 • 256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı

  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı, Maddi duran varlıklar hesaplarında yer almayan özellikle kendi bölümlerinde tanımlanmayan maddi duran varlıkların izlendiği hesaptır.

   

  256 Diğer Maddi Duran Varlıklar Hesabı İşleyişi : Diğer maddi duran varlıklar hesapları satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle Borçlandırılır. Satılan, devredilen, kullanma yeteneğini kaybedenler ise, Alacak kaydı ile hesaplardan çıkartılır.

   

 • 255 Demirbaşlar Hesabı

  255 Demirbaşlar Hesabı255 Demirbaşlar Hesabı, İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan Kasa, Hesap Makineleri, bilgisayarlar, evrak dolapları, masa, sandalye ve benzeri eşyaların izlendiği hesaptır. Demirbaşların muhasebeleştirilmesinde alış maliyeti esas alınır. Alış Maliyeti, alış tutarı ile özel giderlerden meydana gelir. Demirbaş özel giderleri, komisyon, taşıma ve benzeri giderlerdir. İşletme tarafından imal edilen demirbaşlarda, imal maliyeti alış maliyeti olarak kabul edilir.

   

   

 • 253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı

  253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı, Üretimde kullanılan her türlü makine, tesis ve cihazlar ile bunların eklentileri ve bu amaçla kullanılan taşıma gereçleri izlendiği hesaptır.

   

  253 Tesis Makine ve Cihazlar Hesabının İşleyişi : Tesis, makine ve cihazlar satın alma, devir, inşa veya imal bedelleriyle borçlandırılır. Satılan, devredilenler ve kullanma yeteneğini kaybedenler ise alacak kaydı ile hesaplardan çıkartılır.

 • 252 Binalar Hesabı

  252 Binalar Hesabı252 Binalar Hesabı, İşletme Faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından belli amaçlarla ayrılan yapılara bina denir. Binalar satın alma fiyatı ile veya maliyeti ile muhasebeleştirilir. Binanın satın alınması sırasında yapılan noter gibi harcamalar ya binanın maliyetine eklenir ya da genel gider olarak kaydedilir. İşletme tarafından inşa edilen binalar da inşaat maliyetleri ile muhasebeleştirilir.

   

  252 Binalar Hesabının İşleyişi : Binalar elde edildiğinde veya inşa ettirildiğinde hesaba Borç kaydedilirken, elden çıkarılmalarında veya satılmalarında Alacak olarak kaydedilir.

   

 • 250 Arazi ve Arsalar Hesabı

  250 Arazi ve Arsalar Hesabı250 Arazi ve Arsalar Hesabı, Arazi, tarım faaliyetlerine ayrılan veya parsellenerek arsa haline getirilmeye uygun geniş toprak parçalarına denir. Arsa ise, belediye sınırları içinde olup inşaata elverişli parsellenmiş arazi parçalarına verilen addır. Arazi ve arsalar satın alma maliyetiyle muhasebeleştirilir.

   

  250 Arazi ve Arsalar Hesabı İşleyişi : Arazi ve Arsalar işletme adına satın alındığında hesaba Borç Kaydedilir, satıldıklarında veya elden çıkarıldıklarında Hesaba Alacak Kaydedilir.

   

 • 251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesab

  251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabı, İşletme faaliyetlerinin yürütülmesinde kolaylık sağlamak için işletme arazilerinde meydana getirilen yollar, köprüler, kanallar, iskeller, parklar, bahçeler bu hesapta izlenir. Yer üstü düzenlerinde inşaat maliyeti bu değerlerin muhasebeleştirilmesinde esas alınır. İnşaat tamamlanıncaya kadar yapılan harcamalar yapılmakta olan yatırımlar hesabına kaydedilir ve bu hesapta oluşan maliyet tutarı, inşaat tamamlanınca 251 Yer altı ve yer üstü düzenleri hesabına devredilir.

   

  251 Yer Altı ve Yer Üstü Düzenleri Hesabının İşleyişi : Yeraltı ve yerüstü varlıkları satın alındığında veya inşa ettirildiğinde bu hesaba borç kaydedilir, bu varlıklar herhangi bir nedenle elden çıkarıldığında veya satıldığında alacak olarak kaydedilir.

 • 391 Hesaplanan KDV Hesabı

  391 Hesaplanan KDV Hesabı391 Hesaplanan KDV Hesabı, Teslim edilen mal veya görülen hizmetlerle, işletmenin kendi ihtiyacı için imal veya inşa ettiği duran varlıklar üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin izlendiği hesaptır.

  391 Hesaplanan KDV Hesabı İşleyişi : Ay sonlarında bu hesabın kalanı " 191 İndirilecek KDV Hesabı " ile karşılaştırılır. Yapılan Karşılaştırmada 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanının " 191 İndirilecek KDV Hesabının kalanından fazla olması durumunda, aradaki fark vadesinde ödenmek üzere 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına alacak Kaydedilir.

   

 • 199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı H

  199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı, Diğer Dönen Varlıklar grubundaki hesaplara alınan varlıkların  değer azalmaları için ayrılan karşıkların izlendiği hesaptır.

   

  199 Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı Hesabı İşleyişi : Ayrılan Karşılıklar Bu hesabın Alacağına, Kesinleşen zarar mahsup edilen karşılıklarla, gereksiz hale geldiği için iptal edilen karşılıklar bu hesabın Borcuna Kayıt Edilir.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar