Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesab

  198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabı, 19 Diğer Dönen Varlıklar Grubu içinde sayılanların dışında kalan çeşitli dönen varlıkların izlendiği hesaptır.

   

  198 Diğer Çeşitli Dönen Varlıklar Hesabının İşleyişi : Sayılanların dışında varlıklar ortaya çıktığında bu hesaba borç kaydedilir, bu varlıkların işletmeden çıkarıldıklarında ise alacak kaydedilir

   

   

 • 197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesab

   197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı, Kasa, Menkul Kıymetler, Stoklar, Demirbaş eşyaların sayımları sonucu ortaya çıkan noksanlıkların, noksanlık nedenleri belli olana kadar izlendiği hesaptır.

   

  197 Sayım ve Tesellüm Noksanlıkları Hesabı İşleyişi : Hesap, sayım sonucunda noksan çıkan ve araştırılmasına karar verilen varlıkların tutar üzerinden Borçlanır. Sayım sonucu, Noksanlığın Nedeni ilgili hesabın, Noksanlığın nedeni bulunmaz da sorumludan tahsiline karar verilirse, Kasa hesabının yada Personel Alacaklar Hesabının, Noksanlığın nedeni bulunamaz da zarar yazılması kararlaştırışırsa, 689 Diğer Olağan Gider ve Zararlar hesabının borçlandırılması karşılığında bu hesap alacaklandırılarak kapatılır.

   

 • 196 Personel Avansları Hesabı

  196 Personel Avansları Hesabı196 Personel Avansları Hesabı, İşletme Personeli maaşlarına veya yapacakları iş seyahati giderlerine sayılmak üzere önceden ödenen avansların izlendiği hesaptır.

   

  196 Personel Avansları Hesabı İşleyişi : Avans verildiğinde bu hesaba borç yazılır. Personel ücret avansları : Personelin beyan ettiği giderler, Nakden iade ettiği avans kalanları, Ücretinden kesilen avans tutarı yada kalanları ise alacak yazılır.

   

  Personel Avansları Damga Vergisine Tabidir. Daha Sonra Ücet Bordrosundan Damga vergisi mahsup edilir.

   

 • 195 İş Avansları Hesabı

  195 İş Avansları Hesabı195 İş Avansları Hesabı, İşletme adına mal alacak, hizmet gördürecek ya da bir kısım giderleri ve ödemeleri yapacak onlara verilen avansların izlendiği hesaptır.

   

  195 İş Avansları Hesabı İşleyişi : İş avansı verildiğinde bu hesaba Borç yazılır. Avansı alanın sunduğu harcama belgelerine dayanarak ilgili hesaba Borç yazılırken, bu hesaba Alacak Kaydedilir. Kullanılmayan avans iade edildiğinde de bu hesap, Kasa hesabına karşılık, Alacaklandırılır.

   

 • 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı

  193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı, Vergi mevzuatı gereği içinde bulunulan dönemin vergisine sayılmak üzere peşin ödenen ya da işletmeye ödeme yapanlar tarafından kesilen gelir vergisi, kurumlar vergisi ve fonların izlendiği hesaptır.

   

  193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabı İşleyişi : Kurum halindeki işletmelerde, gelirlerden kesinti suretiyle ödenen vergi ve fonlarla kurumlar vergisi kanunu uyarınca ödenen geçici vergi, yıllık beyannamede hesaplanan kurumlar vergisi ve fonlardan mahsup edilir.

 • 191 İndirilecek Kdv Hesabı

  191 İndirilecek Kdv Hesabı191 İndirilecek Kdv Hesabı, İşletme tarafından her türlü mal ve hizmetlerin satın alınmasında ödenen Katma Değer Vergisinin izlendiği Hesaptır.

   

  191 İndirilecek Kdv Hesabı İşleyişi : Mal ve hizmet alımlarında ödenen KDV hesaba borç yazılır. Ay sonlarında yapılacak KDV tahakkuk kaydında " 391 Hesaplanan KDV " hesabının borçlandırılmasına karşılık hesap Alacak yazılarak kapatılır.

   

 • 190 Devreden Kdv Hesabı

  190 Devreden Kdv Hesabı190 Devreden Kdv Hesabı,Bir KDV döneminde indirilemeyen, dolayısıyla izleyen döneme devreden KDV vergilerinin izlendiği hesaptır.

   

  190 Devreden Kdv Hesabı İşleyişi : Ay sonlarında 191 İndirilecek KDV hesabının kalanı 391 Hesaplanan KDV Hesabının kalanından büyükse fark bu hesaba borç yazılır. Bu hesaptaki tutar izleyen ayda 391 Hesaplanan KDV Hesabıyla karşılaştırılarak kapatılır.

   

 • 181 Gelir Tahakkukları Hesabı

  181 Gelir Tahakkukları Hesabı181 Gelir Tahakkukları Hesabı, Bilanço tarihi itibariyle ortaya çıkmış, ancak istenebilir duruma gelmemiş gelirlerin, gelir hesaplarına alınmasında kullanılan hesaptır.

   

  181 Gelir Tahakkukları Hesabı İşleyişi : Dönem sonlarında o döneme ait olarak hesaplanacak tutarlar ilgili gelir hesapları karşılığında bu hesaba borç kaydedilir. İzleyen dönemde, gelirin tahsil edilmesi durumunda alacak kaydedilerek kapatılır.

   

 • 180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı

  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı, Peşin Olarak ödenen ancak gelecek aylara ait giderlerin bir yıldan kısa süreye ait kısımlarının izlenmesi amacıyla kullanılan hesaptır.

  180 Gelecek Aylara Ait Giderler Hesabı İşleyişi : İzleyen aylarla ilgili olarak bir gider yapıldığında bu hesaba borç yazılır. Daha önce giderlere alınan bir harcamanın gelecek aylara ait olduğu belirlendiğinde söz konusu gider, ilgili olduğu ayın giderlerine aktarılmak üzere, kaydedildiği hesaptan bu hesaba aktarılır.

   

 • 159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

   159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı, Mal veya hizmet, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklarla ilgili olarak işletmelerin bu varlıklara ilişkin yurt içi ve yurt dışı siparişleri sırasında ödedikleri perşin bedelleri ifade eder.

   

  159 Verilen Sipariş Avansları Hesabının İşleyişi: Yapılan avans ödemeleri bu hesaba borç olarak kaydedilir, malın teslim edilmesinde hesap alacak kaydedilir.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar