Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı

  133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı, İşletmelerin, sermayesinin %50'sinden fazlasına sahip oldukları iştiraklerden, şirketlerden olan esas faaliyeti dışındaki işlemlerden doğmuş alacakların izlendiği hesaptır.

   

  133 Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi : Bağlı ortaklıklardan ticari işlem dışındaki bir işlemsonucu bir alacak doğduğunda bu hesaba borç, nakden veya hesaben tahsilinde alacak yazılır.

   

 • 132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı

  132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı, İşletmenin esas faaliyetleri dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerinden olan alacaklarının izlendiği hesaptır.

  132 İştiraklerden Alacaklar Hesabı İşleyişi : İştiraklerden Alacaklar, ticari işlem dışındaki bir işlem sonucunda bir alacak doğduğunda hesaba borç, nakden veya hesaben tahsilinde alacak yazılır.Süresi 1 yılı aşan alacaklar ise 232 İştiraklerden Alacaklar Hesabında İzlenir.

   

 • 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı

  131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemler dolayısıyla ortaklarından alacaklı bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

  131 Ortaklardan Alacaklar Hesabı İşleyişi : Alacağın doğması halinde aktif karakterli bir hesap olan 131 Ortaklardan Alacaklar Hesabına borç kaydı yapılır. Alacağın nakden veya bir hesap karşılığından tahsil edilmesi durumunda hesap alacaklandırılır.

   

 • 118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı

  118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabı, Hisse senetleri ve özel kesim tarafından çıkarılmış bulunan tahvil, bono ve senetlerin dışında kalan menkul kıymetlerin izlendiği hesaptır.

  118 Diğer Menkul Kıymetler Hesabının İşleyişi: Diğer menkul kıymetler satın alındığında hesaba borç olarak kaydedilir, Diğer menkul kıymetler satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

   

 • 112 Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesa

  112 Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı112 Kamu Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı, Kamu kesimine ait satın alınan tahvil, senet ve bonoların izlendiği hesaptır.

  112 Kamu Kesimi Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabının İşleyişi: Tahvil, senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borçlu olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

   

 • 129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı

  129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı, Tahsili şüpheli hale gelmiş bulunan alacaklar için ayrılan karşılıkların izlendiği hesaptır. Karşılık, alacağın tahsili şüpheli görülen kısmı için ayrılır. Teminatlı alacaklarda karşılık, teminatı aşan kısım için yapılır.

  129 Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Hesabı İşleyişi :   Tahsilinin Şüpheli olduğu tahmin olunan alacak tutarı kadar bu hesaba alacak " 654 Karşılık Giderleri " hesabına borç kaydı yapılır.

   

 • 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı

    

  128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabı, Ödeme süresi geçmiş bu nedenle vadesi birkaç defa uzatılmış veya protesto edilmiş, yazı ile birden fazla istenmiş ya da dava veya icra safhasına aktarılmış senetli ve senetsiz alacaklardır. Tek Düzen Muhasebe sistemine göre, uzun vadeli ticari alacaklar ile uzun vadeli diğer alacaklar gruplarında  " Şüpheli Alacaklar Hesapları " yoktur. Bu durumda tanımda belirtilen niteliklere sahip olan kısa vadeli alacaklar ilgili alacak hesaplarından 128 Şüpheli Ticari Alacaklar Hesabına devredilir.

   

  Şüpheli Ticari Alacaklar tanımlandıktan sonra gerekli koşulların sağlanması durumunda İhtiyatlılık Kavramı gereğince karşılık ayrılması gerekir.

   

 • 127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı

  127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabı, Mal ve hizmet satışı dışındaki ticari işlemlerden doğan senetsiz ticari alacakların izlendiği hesaptır.

   

  127 Diğer Ticari Alacaklar Hesabının İşleyişi : Diğer çeşitli alacaklar ortaya çıktığında bu hesaba borçlandırılır. Diğer Ticari Alacaklar tahsil edildiğinde Alacaklandırılır.

   

   

 • 126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı

  126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı, İşletme tarafından üçüncü kişilere karşı bir işin yapılmasını üstlenilmesi, işletmenin gerçekleşecek bir borcunun ödenmesi veya geri verilmek üzere aldığı bir değerin geri verilmesinin garanti edilmesi amacıyla, bir akdin karşılığı olarak verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin bir yıl içinde alınacağı öngörülenler 126 Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında, bir yıldan daha uzun süreli kalacak olanlar ise aynı isimdeki 226 nolu defteri kebir hesabında takip edilir.

   

   

 • 122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı

  122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı122 Alacak Senetleri Reeskontu Hesabı, Bilanço gününde, Senetli Alacakların tasarruf değeri ile değerlenmesini sağlamak üzere Alacak Senetleri için ayrılan Reeskont tutarlarının izlendiği Hesaptır. Bilançoda, toplamdan indirilecek değer olarak eksi ( – ) olarak gösterilir.

  Alacak Senetlerinin değerlemesinin peşin değerle yapılabilmesi için hem ticari alacaklar grubunda hem de diğer alacaklar grubunda " Alacak Senetleri Reeskontu " hesabına yer verilmiştir. Bu uygulama, Alacak senetlerinin ve sonuç olarak tüm alacakların net değerleri ile bilançoda gösterilmelerine olanak sağlar. Reeskont işlemine, Maliye Bakanlığının öngördüğü oran ve formül esas alınır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar