Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü

   119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı119 Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı, Hisse senetlerinin değerlerinin sürekli düşmesi karşılığında bu oluşan zararı yok edebilmek için işletmeler o dönemin sonunda bir karşılık ayırırlar. Ayrılan bu karşılık, oluşan değer azalışının tamamını karşılayacak ölçüde olmalıdır. Bu karşılık işletme için o dönemde bir gider oluşturur. bir sonraki hesap dönemindeki hisse senetlerinin durumu bu ayrılan karşılık hesabının nasıl kapatılacağını etkiler. Bu karşılıkların izlendiği 19 Nolu hesap bilançonun aktif kısmında yer akmakla birlikte eksi değerle gösterildiğinden pasif karakterlidir. Bu konuda en dikkat edilmesi gereken bir husus da, Menkul Kıymet Değer Artışlarının muhasebeleştirilmeyeceğidir. Bundan dolayı, sadece ayrılan karşılık tutarı ile ilgili hesaplarla kapatılır.

   

 • 121 Alacak Senetleri Hesabı

  121 Alacak Senetleri Hesabı121 Alacak Senetleri Hesabı, İşletmenin esas faaliyetini oluşturan işlemler sonucunda doğan senetli alacakların kaydedildiği aktif karakterli bir Hesaptır. Kredili işlemlerde alacak hakkını kanıtlamak üzere kullanılan belgelere " Kambiyo Senetleri " denir. Çek, bono ve poliçeden oluşan ve Türk Ticaret Kanununda yer alan bu kambiyo senetleri belirli bir şekil şartlarına bağlanmıştır.

   

 • 120 Alıcılar Hesabı

   120 Alıcılar Hesabı120 Alıcılar Hesabı, İşletmenin faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından ortaya çıkan senetsiz alacakların izlendiği hesaptır.  120 Alıcılar Hesabı Aktif karakterli bir hesaptır. Bu hesabın yardımcı ve alt hesapları da işletmenin mal ve hizmeti sattığımız kişi, kurum veya kuruluşlardan oluşur. İşletme, bu alıcılarını yurt içinde bölgeler itibari ile veya hem yurtiçi hem de yurtdışı olarak takip etmek istiyorsa 120 Alıcılar Hesabının alt hesaplarını bu duruma göre düzenleyebilir. 120 Hesap işleyişine ait örnek Aşağıda verilmiştir.

   

 • 12 Ticari Alacaklar

  12 Ticari Alacaklar 12 Ticari Alacaklar, işletmenin normal faalyet konusunu teşkil eden mal ve hizmet satışı iki şekilde olabilir.

  1. Satış işlemi gerçekleştiği anda mal ve hizmet bedeli nakit olarak alınır veya tahsil edilir. Bu tür işlemlere " Peşin " işlemler denir.

  2. Satış işlemi gerçekleştikten sonra mal ve hizmet bedelinin tutarı ile ilgili ödeme veya tahsilat işlemi belli bir süre sonra yapılır. Bu tür işlemlere " Kredili " işlemler denir.

   

 • 111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hes

   111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı111 Özel Kesim Tahvil Senet Ve Bonoları Hesabı, İşletmenin geçici olarak elde tuttuğu özel sektör tarafından çıkarılmış tahvillerle senet ve bonoların izlendiği hesaptır. 111 Özel Kesim Tahvil, Senet ve Bonoları Hesabı, tahvil senet ve bonolar satın alındığında bu hesaba borç olarak kaydedilir, tahvil, senet ve bonolar satıldığında ya da işletmeden çıktığında ise hesaba alacak kaydedilir.

  Tahvil, senet ve bonoları satın alan işletmeler, bunları çıkartan kurumlara borç para vermiş gibi olurlar ve bunlardan faiz elde ederler. Elde edilen bu faizler 642 Faiz Gelirleri Hesabına kaydedilir.

   

   

 • 110 Hisse Senetleri Hesabı

  110 Hisse Senetleri Hesabı110 Hisse Senetleri Hesabı, Şirketler tarafından işletme hukuku mevzuatına uygun olarak çıkarılan ve şirketin sermayesine katılma payını gösteren senede Hisse senedi  ( Aksiyon, Pay Senedi ) denir.

  Hisse senedi sahibi, hisse senedini çıkaran şirketin ortağı olduğundan, şirket faaliyetlerinden doğan karlardan kazanç payı alır. Bu kazanç payına temettü veya dividant denir. Şirketin kar elde etmediği yıllarda hisse senetleri sahibine temettü ödenmez.

   

 • 103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesab

  103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı103 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri Hesabı, İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emirleri ile yapacakları ödemeler bu hesapta izlenir. Pasif karakterli olan bu hesap bilançonun aktifinde ( – ) eksi değerle yer alır.

  103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabı ( – ) Mukayyet ( Kayıtlı ) değerle değerlenir. Yabancı paralı çekler ise TL karşılığı ile değerlenir ve izlenir. Bu hesap, bankadaki paralar üzerine düzenlenen çekleri ve ödeme emirlerini ifade ettiğinden, alacak artışı 102 Bankalar Hesabı artışından fazla olamaz.

   

 • 102 Bankalar Hesabı Dönem Sonu İşlemleri

  102 Bankalar Hesabı Dönem Sonu İşlemleri102 Bankalar Hesabı Dönem Sonu İşlemleri, Banka hesabında izlenen Türk Lirası mevduatın bazı yazarlara göre itibari değerle ( Üzerine Yazılı olan Değer ) bazı yazarlara göre de Mukayyet Değer ile yani bir alacak gibi ( Muhasebe kayıtlarında gösterilen hesap değeri ) değerleneceği görüşündedirler. 102 Bankalar Hesabı açısından hangi değerle değerlendirilsin aynı sonuca ulaşılacaktır. Fakat unutulmaması gereken kasa yerine bankada tutulan paralarda vadeli işlem gerçekleştiğinde bir faiz oluşmaktadır.

   

 • 101 Alınan Çekler Hesabı

  101 Alınan Çekler Hesabı

  101 Alınan Çekler Hesabı, Türk Ticaret Kanunu'na göre bir kambiyo senedi olarak belirtilen çekte, Üçlü bir ilişki vardır. Çeki Düzenleyen kişiye Keşideci, Çek bedelini ödeyecek olana muhatap ( Kanun bu bir bankadır ), çeki elinde bulunduran kişiyede lehdar denir.

  Çekte, Keşide günü ve yeri, çeki düzenleyenin imzası ile ödenecek tutarın belirtilmesi gerekir. Bankaya lehtar tarafından verildiği an ödenmesi gereken kıymetli bir evrak olan çekte vade yoktur, görüldüğünde ödenmesi esastır.

   

 • Yabancı Paralar Hesabı

  Yabancı Paralar HesabıYabancı Paralar Hesabı, Tek Düzen Muhasebe Sisteminde ayrı bir hesap olmadığından Kasa Hesabının altında açılacak olan bir alt Hesapta muhasebeleştirilir. Kasa Hesabının bir alt hesabı olan yabancı paralar hesabı da aktif karakterli hesaplar gibi çalışır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar