Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı

  741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı : Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin yansıtılmasında kullanılan hesaptır.

   

  741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma Hesabı İşleyişi : Önceden saptanmış maliyet yöntemlerinin uygulandığı durumlarda, önceden saptanmış hizmet maliyetini oluşturan giderler, fiili maliyet yönteminin uygulandığı durumlarda  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı'nın borcuna kaydedilen tutarları hu hesabın alacağı karşılığı 622 Satılan Hizmet Maliyeti Hesabının borcuna aktarılır. Dönem sonlarında bu hesap  740 Hizmet Üretim Maliyeti Hesabı  ile karşılaştırılarak kapatılır.

   

 • 221 Alacak Senetleri Hesabı

  221 Alacak Senetleri Hesabı221 Alacak Senetleri Hesabı, İşletmenin Mal satışı ve hizmetlerinden kaynaklanan vadesi 1 yılı Aşan Senetli Alacakların izlendiği hesaptır.  

  221 Alacak Senetleri Hesabı İşleyişi : Alınan 1 yıldan uzun vadeli Alacak senet tutarları bu hesaba borç, alacakların vadeden önce tahsil edilmesi, ciro edilmesi veya işletmeden çıkmasında, alacağın vadesinin 1 yılının altına inmesi halinde kısa vadeli yani 121 Alacak Senetleri Hesabına aktarılması, alacağın değersiz alacak haline gelmesi hallerinde ise hesaba alacak olarak kaydedilir.  

   

 • 640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesab

  640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı : İşletmelerin sermayelerine katıldıkları iştiraklerden elde ettikleri temettü gelirlerinin izlendiği hesaptır. İşletmenin bir ortaklıktaki sermaye payı en fazla %50 oranında ise iştirak, %50'den fazla ise bağlı ortaklık sayılmaktadır. Bu hesaba, sadece temettü gelirleri kaydedilecektir. Yoksa iştiraklere ait hisse senedi veya tahvil gibi menkul kıymetlerin satışından doğan karlar bu hesaba alınmayacaktır.

   

  640 İştiraklerden Temettü Gelirleri Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 656 Kambiyo Zararları Hesabı

  656 Kambiyo Zararları Hesabı656 Kambiyo Zararları Hesabı : İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle ortaya çıkan olumsuz kur farkları ile işletmenin döviz tevdiat hesapları dahil yabancı paralı borç ve alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan olmsuz kur farkları bu hesabın borcuna kaydedilir.

   

 • 657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı

  657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı657 Reeskont Faiz Giderleri Hesabı : Bu Hesap Dönem başında, bir önceki dönem sonunda açılan " Borç Senetleri reeskontu" hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda  da senetli alacaklar için ( İleri Tarihli Alınan Çekler için ) hesaplanan reeskont faiz giderlerinden dolayı borçlandırılır.

   

 • 653 Komisyon Giderleri Hesabı

  653 Komisyon Giderleri Hesabı653 Komisyon Giderleri Hesabı : İşletmenin esas faaliyeti dışında acenta, temsilci ve benzeri işletmelere bir iş veya hizmetin yapılmasına aracılık edilmesi karşılığında tahakkuk eden komisyon tutarları bu hesabın borcuna kaydedilir. İşletmenin esas faaliyetleri ile ilgili olarak ödenen bu komisyonlar o faaliyetin maliyeti içinde yer alabilir.

   

  653 Komisyon Giderleri Hesabı İşleyişi : Komisyon giderleri ortaya çıktığında hesabın borcuna kayıt yapılır. Dönem sonunda 690 Dönem Karı veya Zarar Hesabına devredilerek bu gider hesabı kapatılır.

   

 • 654 Karşılık Giderleri Hesabı

  654 Karşılık Giderleri Hesabı654 Karşılık Giderleri Hesabı : Bilançonun aktif kalemleri ile ilgili olarak olası bir riski karşılamak üzere ayrılan karşılıklar bu hesabın borcuna kayıt edilir. Bu hesaba kaydedilen bazı karşılıkların vergi uygulamaları açısından gider olarak kabul edilmemesinden dolayı bu tutarların vergi matrahının hesaplanmasında dikkate alınması gerekmektedir.

  Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesabın alacağına kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

 • 240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı

  240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı : İştiraklerdeki sermaye payları hesabında aranan asgari yüzdeleri taşımadığı için iştirakler hesabında izlenemeyen, ancak uzun vadede elde tutulması amaçlanan hisse senetleri ile hisse senetleri dışında kalan ve uzun vadeli amaçlarla veya yasal zorunluluklarla veya paraya dönüşme niteliği kaybolduğu için elde tutulan menkul kıymetler bu hesapta izlenir.

  240 Bağlı Menkul Kıymetler Hesabı İşleyişi : Bir Şirketinin %10'u kadar kısmına isabet eden hisse senetlerinden ortak olmak amacıyla alınırsa bu hesabın Borcunda izlenir. Satıldığında veya elden çıkarılmak istendiğinde hesap Alacaklandırılır.

   

 • 242 İştirakler Hesabı

  242 İştirakler Hesabı242 İştirakler Hesabı : İşletmeden doğrudan veya dolaylı olarak diğer şirketlerin yöntemine ve ortaklık politakalarının belirlenmesine katılmak üzere edindiği hisse senetleri veya ortaklık paylarının izlendiği hesaptır.

  İşletmenin diğer işletmelerin yönetimine veya ortaklık politikalarının belirlenmesine katılmak amacı ile edinildiği %10- %50 oranları arasındaki sermaye payına iştirak denmektedir. Bu oranın %10'un altında kalması hali bağlı menkul kıymetler, %50'nin üzerinde olması hali de bağlı ortaklık olarak ifade edilir.

 • 241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşük

  241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı : Menkul kıymetlerin borsa veya piyasa değerlerinde önemli ölçüde ya da sürekli olarak değer azalması olduğu tespit edildiğinde ortaya çıkacak zararların karşılanması amacı ile ayrılması gereken karşılıkların izlendiği hesaptır.

   

  241 Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Hesabı İşleyişi : Değer azalışları için azalışın tamamını karşılayacak olan tutar bu hesaba alacak "65 Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar" grubunda yer alan "654 Karşılık Giderleri" hesabına borç kaydedilir. Kendisine karşılık ayrılmış olan menkul kıymet elden çıkarıldığında veya değer düşüklüğünün gerçekleşmemesi halinde bu hesaba borç kaydedilerek, karşılık tutarı "644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı"na aktarılarak kapatılır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar