Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 271 Arama Giderleri Hesabı

  271 Arama Giderleri Hesabı271 Arama Giderleri Hesabı, Maden yatağının işletmeye elverişli olup olmadığının belirlenmesi ve giriş noktalarının saptanması için, işletmeye geçmeden önce yapılan arama giderleri ile petrol araştırması ile ilgili olarak arazinin yerden ve havadan ( Topoğrafik, jeolojik, jeofizik, jeoşimik ve benzeri ) incelenmesine ve gerekli işlem, deneyim ve jeolojik bilgi almak amacı ile yapılan sondaj giderleri gibi yapılan harcamalar bu hesapta izlenir. Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

   

  271 Araştırma Giderleri Hesabının İşleyişi: Yapılan giderler bu hesabın borcuna kaydedilirken, Arama faaliyetlerinin sonucunda üretilebilir cevher rezervi saptanamamışsa yapılan giderler zarar kaydedilir.

   

 • 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı, İşletmenin, yasa yükümleri gereğince, personeline ve üçüncü kişilere yaptığı ödemelerden sorumlu sıfatıyla kestiği ya da yükümlü sıfatıyla tahakkuk ettirdiği vergi ve fonların izlendiği hesaptır.

   

  360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabı İşleyişi : Vergi, resim, harçların tahakkuk ettirilmesini gerektiren olaylar ve işlemler ortaya çıktıkça anılan hesaplar alacaklanır, ödemeler yapıldıkça borçlanır. Bir yıldan daha uzun sürede ödenecek ertelenmiş veya takside bağlanmış vergiler varsa, bunlar  438. Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabına aktarılır.

 • 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı

  340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı, Satış amacıyla gelecekte yapılacak mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak alıcılardan peşin tahsil edilen ve edilecek mal veya görülecek hizmetin bedeline mahsup edilecek olan paraların izlendiği hesaptır.

   

  340 Alınan Sipariş Avansları Hesabı İşleyişi : Satış dolayısı ile, malın tesliminden ya da hizmetin görülmesinden önce işletmeye verilen paralar bu hesabın Alacağına, malın teslim edilmesi hizmetin görülmesi halinde Borcuna yazılır.

 • 349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı

  349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı349 Alınan Diğer Avanslar Hesabı, 34 Alınan avanslar dışında, işletmenin aldığı her türlü kısa vadeli avansların izlendiği hesaptır.

   

  349 Alınan Diğer Avanslar Hesabının İşleyişi : Alınan diğer avanslar bu hesabın alacağına kaydedilir, avansın mahsubu veya geri verilmesi halinde hesap borç olarak kaydedilir.

   

 • 335 Personele Borçlar Hesabı

  335 Personele Borçlar Hesabı335 Personele Borçlar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla personeline olan senetli veya senetsiz borçlarının izlendiği hesaptır.

   

  335 Personele Borçlar Hesabı İşleyişi : Tahakkuk eden personele borçlar ( Ücret, Prim, İkramiye gibi ) bu Hesabın Alacağına, ödenmesi durumunda ise Borcuna Kaydedilir.

   

 • 333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı

  333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla bağlı ortaklıklara olan senetli veya senetsiz borçlarının izlendiği hesaptır.

   

  333 Bağlı Ortaklıklara Borçlar Hesabı İşleyişi : 333 Nolu hesaba, borcun doğması halinde Alacak, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

 • Tek Düzen Hesap Planı Açıklamaları

  Tek Düzen Hesap Planı AçıklamalarıTek Düzen Hesap Planı Açıklamaları : İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

  Tek Düzen Hesap Planında yer alan hesap sınıfları ( Ana Hesap Grupları ) Aşağıdaki Gibidir.


  1 Dönen Varlıklar : Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar.

 • 332 İştiraklere Borçlar Hesabı

  332 İştiraklere Borçlar Hesabı332 İştiraklere Borçlar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla iştiraklerine olan senetli veya senetsiz borçlarının izlendiği hesaptır.

   

  332 İştiraklere Borçlar Hesabı İşleyişi : Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

   

 • 331 Ortaklara Borçlar Hesabı

  331 Ortaklara Borçlar Hesabı331 Ortaklara Borçlar Hesabı, İşletmenin esas faaliyet konusu dışındaki işlemleri dolayısıyla ortaklara olan senetli ve senetsiz olarak borçlu bulunduğu tutarların izlendiği hesaptır.

   

  331 Ortaklara Borçlar Hesabı İşleyişi : 331 Nolu Hesabı, Borcun doğması halinde hesaba alacak olarak kaydedilir, ödenmesi halinde ise borç kaydedilir.

   

   

  Şahıs işletmelerinde ortaklar bulunmayıp işletme sahibi bulunduğundan işletmenin bunlara olan bu nitelikteki borçları da aynı hesapta izlenir. İşletmenin ortaklarıyla veya işletme sahibiyle olan esas faaliyet konusu ile ilgili Borç Alacak ilişkilerinde bu hesap değil, 32 Ticari Borçlar grubundaki ilgili hesaplar kullanılır. Ancak bu tutarlar bilanço dipnotlarında açıklanır.

 • 305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesab

  305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı, Tedavüldeki finansman bonoları ve banka garantili bonoları gibi kısa vadeli para ve sermaye araçları karşılığında sağlanan fonların izlendiği hesaptır. Bu hesapta finansman bonoları, varlığa dayalı menkul kıymetler gibi bono ve senetler yer alır.

   

  305 Çıkarılmış Bonolar ve Senetler Hesabı İşleyişi : Kısa vadeli nitelik taşıyan menkul kıymetler ihraç edildiğinde nominal bedelleri üzerinden Hesaba Alacak Kaydedilirken, Ödenmeleri halinde Hesaba Borç Kaydedilirler.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar