Gelir Tablosu İlkeleri

Gelir Tablosu İlkeleriGelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

 

 

 

 Gelir tablosu Tanımı Türleri Özellikleri

 

Bir işletmenin bir faaliyet dönemi içindeki gelirlerle giderlerini sınıflandırılmış bir şekilde gösteren ve dönem faaliyet sonucunu kar veya zarar olarak açıklayan bir tablodur.

 

Gelir Tablosu İlkeleri, envanter bilgilerinden ve kar zarar hesabından faydalanmak suretiyle düzenlenir. İçerik olarak gelir ve gider kalemlerinden oluşur. 

 

Gelir Tablosu İlkeleri

 

1) Gerçekleşmiş Hasılat İlkesi :   Gerçekleşmemiş satışlar, gelir ve karlar; gerçekleşmiş gibi veya gerçekleşenler gerçek tutarlarından fazla veya az gösterilmemelidir. Belli bir dönem veya Dönemlerin Gerçeğe uygun faaliyet sonuçlarını göstermek için, Dönem veya dönemlerin başında ve sonunda hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

2) Dönemsel Hasılat – Maliyet Eşleştirme İlkesi : Belli bir dönemin satışları ve gelirleri bunları elde etmek için yapılan satışların maliyeti ve giderleri ile karşılaştırılmalıdır. Bellir bir dönem veya dönemlerin başında ve sonunda maliyet ve giderleri gerçeğe uygun olarak gösterebilmek için stoklarda, alacak be borçlarda doğru hesap kesimi işlemleri yapılmalıdır.

3) Uygun Amortisman İlkesi : Maddi ve Maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için uygun amortisman ve tükenme payi ayrılmalıdır.

4) Uygun Maliyet Dağılımı İlkesi : Maliyetler; maddi duran varlıklar, stoklar, onarım ve bakım ve diğer gider grupları arasında uygun bir şekilde dağıtılmalıdır. Bunlardan direkt olanları doğrudan doğruya, birden fazla faaliyetleri ilgilendirenleri zaman ve kullanma faktörü dikkate alınarak tahakkuk ettirilip, dağıtılmalıdır.

5) Olağandışı Gelir ve Giderlerin Ayrı Gösterilmesi İlkesi : Arızi ve olağanüstü niteliğe sahip kar ve zararlar meydana geldikleri dönemde tahakkuk ettirilmeli, fakat normal faaliyet sonuçlarından ayrı olarak gösterilmelidir.

6) Tüm Gelir ve Giderlerin Gösterilmesi İlkesi : Bütün kar ve zararlardan, önceki dönemlerin mali tablolarında düzeltme yapılmasını gerektirecek büyüklük ve niteliktekiler dışında kalanlar, dönemin gelir tablosunda gösterilmelidir.

7) Uygun Karşılık İlkesi : Karşılıklar, işletmenin karını keyfi bir şekilde azaltmak veya bir döneme ait karı diğer döneme aktarmak amacıyla kullanılmamalıdır.

8) Değerlemede Tutarlılık İlkesi : Dönem sonu sonuçlarının tespiti ile ilgili olarak uygulana gelen değerleme esasları ve maliyet yöntemlerinde bir değişiklik yapıldığı takdirde, bu değişikliğin etkileri açıkça belirtilmelidir.

9) Şarta Bağlı Giderlerin Gelir Tablosuna Yansıtılması İlkesi : Bilanço Tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya bir kaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumları ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan, makul bir şekilde gerçeğe yakın olarak tahmin edilebilen gider ve zararlar, tahakkuk ettirilerek gelir tablosuna yansıtılır. Şarta bağlı gelir ve karlar için ise gerçekleşme ihtimali yüksek de olsa herhangi bir tahakkuk işlemi yapılmaz, dipnotlarda açıklama yapılır.

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz