Gelir Tablosu

Gelir Tablosu Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

 

 

Gelir tablosu Tanımı Türleri Özellikleri

 

Bir işletmenin bir faaliyet dönemi içindeki gelirlerle giderlerini sınıflandırılmış bir şekilde gösteren ve dönem faaliyet sonucunu kar veya zarar olarak açıklayan bir tablodur.

 

Gelir tablosu envanter bilgilerinden ve kar zarar hesabından faydalanmak suretiyle düzenlenir. İçerik olarak gelir ve gider kalemlerinden oluşur. Gelir tablosu iki şekilde düzenlenebilir.

 

Hesap Tipi Gelir Tablosu :

Kar zarar hesabının aynen bir özeti olup, " Kar zarar Tablosu " olarakta adlandırılabilir. Bu tablo, mali analiz yapabilmek için gerekli bilgileri vermez.

Kar zarar hesabının borç tarafında zarar kalemleri, alacak tarafında ise kar kalemleri yer almaktadır. Hesap borç artanı vermiş ise işletme faaliyet sonucu karla kapanmış demektir. İşletmenin faaliyet sonucunu, yani elde ettiği kar veya zararı bilmek analiz yapabilmek açısından yeterli değildir. Bu sonuca nasıl ulaşılabildiğinin değerlendirmesini yapmak, gelir ve gider hesaplarındaki bilgileri sınıflandırılmış ve açıklanmış olarak vermek gerekir. Oysa kar zarar tablosu bu tür ayrıntılara inmemekte, özellikle satışlarla, Satılan malın maliyetini yansıtmamaktadır.

 

Rapor Tipi Gelir Tablosu :

 

Rapor Tipi Gelir tablosu, kar zarar hesabının özel bir sunuluş şekli olup, daha geniş kapsamlıdır. Bu Bölümde, analize uygun olan ve Tek Düzen Hesap Plasnı Sisteminin benimsediği rapor tipi açıklanacaktır.

İşletmenin sahibi ve ortakları, kredi veren kişi ve kuruluşlar, işletmede çalışanlar, yatırımcılar ve devlet işletme faaliyetleri sonucu ile yakından ilgidirler. Bu açıdan Gelir Tablosu önemli bir mali tablodur. Bu kişi ve kuruluşlar, gelir tablosu yardımı ile gelir analizleri ve gelecekteki gelir tahminlerini yapabilirler.

Gelir Tablosu hesapları arasında mahsup yapılamaz. Tabloda diğer başlığı altında gösterilen gelir ve gider unsurlarının ait oldukları grubun toplam tutarının %20 aşması halinde bu kalan ayrı bir başlık altında ayrıca gösterilir. Tutarı olmayan kalemler Gelir Tablosunda yer almaz.

 

 

sembolGelir Tablosu İlkeleri

 

 

sembolGelir Tablosu İndir

                    sembolHesap Tipi Gelir Tablosu İndir

                  sembol Rapor Tipi Gelir Tablosu İndir

Etiketler:

Cevap Yaz