Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları

Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları : Denetimin kimler tarafından, nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve sonuçların nasıl raporlanacağını gösteren kurallar bütününe Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları denir.

 

Denetim standartları, denetçiye mesleki sorumluluğunu yerine getirmesinde yardımcı olan ve ona denetim faaliyetlerinde ışık tutan genel ilkelerdir.

 

 

Genel kabul görmüş denetim standartlarını bir klavuz olarak kullanan denetçi, denetim görüşüne ulaşmak için, işletme ile ilgili yeterli ve güvenilir bilgi toplamak zorundadır. Kanıt niteliğindeki bu bilgilerin, elde edilmesi için, başvurulan yollara " Denetim İşlemleri " Denir. Her denetçi, kendi ön yargısını kullanarak, izleyeceği yolu, seçeceği denetim işlemini kendisi belirler.

 

Genel Standartlar

 

Mesleki Eğitim ve Deneyim Standartı : Denetim faaliyetleri ancak gerekli teknik eğitim ve yeteneğe sahip uzman kişilerce yürütülmelidir. Genel Olarak, uzman muhasebe denetçiliği sertifikasını almış kişilerin, teknik bilgi ve yeterliliğe sahip olduğu varsayılır.

 

Bağımsız Davranma Standartı : Denetçi veya denetçiler, denetim görevleri ile ilgili tüm konularda bağımsız düşünme mantığı içinde olmalıdırlar. Denetçiler görevleri sırasında denetlenen işletmenin ortaklarının veya yetkilerinin bir etkisi altında kalmaksızın bağımsız davranmalıdır tarafsız ve dürüst davranma olarak tanımlanan bağımsızlık denetçilerin vazgeçemeyecekleri bir niteliktir. Denetimin incelenmesi doğruluk ve dürüstlükten ayrılmaksızın ve denetlenen şirketin çıkarları doğrultusunda bir etki altında kalmaksızın yapılmalıdır.

 

Bağımsızlığı Ortadan Kaldıran Durumlar

 

1. Denetlenen şirketle veya sahipleri ile ortak olmak

2. Denetlenen şirketten maaş borç veya diğer nedenlerle maddi fayda sağlamak.

3. Doaysız yada dolaylı yoldan denetlenen şirkein hisse senedi tahvil ve benzeri finansman araçlarına sahip olmak.

4. Denetlenen şirketin ortak veya yöneticileri ile yakın akraba olmak.

5. Denetlenen şirketten önemli sayılabiledek tutarda hediye almak veya özel bir indirimle herhangi bir emita ve benzeri şeyler almak.

6. Geçmiş yıllara ilişkin denetim ücretinin geçerli bir nedene dayanmaksızın müşteri tarafından ödenmemesi.

7. Denetim ücretinin piyasa rayicinin çok altında veya çok üstünde olması.

 

Meski Özen ve Dikkat Standartı : Denetçiden beklenen, onun uzmanlığını özen ve titizlikle ortaya koymasıdır. Özen ve titizliğin gösterilmesi bir bakıma, denetçinin tüm denetim standartlarına eksiksiz bir biçimde uyması ile sağlanır.

 

 

Çalışma Alanı Standartları

 

Planlama ve Gözetim Standartı : Çalışma alanı standartlarından ilki, denetim çalışmasının iyi bir şekilde planlanmasını ve varsa yardımcı denetçilere iyi bir şekilde nezaret edilmesini öngörmektedir. Denetimde planlama çalışmaları hazırlanırken, iş gücü planlaması, zaman planlaması ve kaynakların verimli kullanımının planlaması yapılır.

 

İç Kontrolün İncelenmesi : Bir işletmede etkin bir iç muhasebe kontrol sisteminin bulunması, yayınlanan finansal raporların doğruluk ve güvenirlik derecesini artırır. Yani, finansal tabloların hatalı olma riskini azaltır. Denetim riskinin azalması ise denetim görüşüne ulaşmada gerekli olacak denetim işlemlerinin sayısı ve kapsamının daralmasına neden olur.

 

KanıtToplama : Denetçi toplayacağı denetim kanıtlarının miktarını işletmenin iç kontrol sisteminin etkinliğine, denetlenen hesabın veya hesap grubunun niteliklerine ve de genel olarak, denetlenen müşterinin durumuna göre belirleyecektir. Denetçi yeterli sayıda, kaliteli kanıt toplamakla yükümlüdür.

 

Raporlama Standartları

 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerine Uyum : Uzaman denetçi, müşteri işletmenin finansal tablolarını inceleyerek, bunların hazırlanmasında genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun davranılmış olup olunmadığını araştırır.

 

Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkelerinde Değişmezlik ( Devamlılık – Tutarlılık ) : Bu standarda göre, denetçi raporunda muhasebe ilkelerinin, bu dönemde aynen geçen dönemde olduğu gibi değişmeden uygulanmış bulunduklarını açıkça belirtmelidir.

 

Açıklayıcı bilgiler ( Yeterli Açıklama ) : Denetçi, finansal tablolarda yer alması gereken, açıklayıcı notları da inceleyerek, bu tabloların kendilerinden beklenen amacı yerine getirip getirmediklerini araştırır.

 

Denetçi Görüşü : Denetim raporu, ya finansal tabloların tümü açısından bir görüş verileceği ya da bir görüş belirtmeceği görüşünü açıklamalıdır.

 

 

 

 

Etiketler:

Cevap Yaz