Yeminli Mali Müşavir Olma Süreci

Yeminli Mali Müşavir Olma SüreciYeminli Mali Müşavir Olma Süreci : Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 5786 sayılı Kanun 26.07.2008 gün ve 26948 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Kanun ile 3568 sayılı Kanunun meslek mensubu olabilmenin özel ve genel koşullarını düzenleyen maddelerinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu Kanunun uygulanmasında Odalarımız arasında birliğin sağlanması amacıyla aşağıdaki hususların açıklanmasında yarar görülmüştür.

 

Meslek Mensubu Olabilmenin Genel Koşulları :

 

1. TC Vatandaşı Olmak

 

2. Medeni hakları Kullanma ehliyetine Sahip bulunmak

 

3. Kamu Haklarından Mahrum Bulunmamak

 

4. TCK'nın 53.maddesinde belirtilen süreleri geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenini işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama gibi veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

 

5. Ceza ve disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

 

6. Meslek Şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.

 

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR OLABİLMENİN ÖZEL ŞARTLARI

 

3568 sayılı Yasanın 9. maddesine göre;

 

Yeminli mali müşavir olabilmek için:

 

1. En az 10 yıl serbest muhasebeci mali müşavirlik yapmış olmak,

 

2. Yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak,

 

3. Yeminli mali müşavir ruhsatını almış olmak şartları aranır.

 

Şu kadar ki, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış olanların, bu yetkiyi aldıkları tarihten itibaren kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri ve bunların bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe  birimlerinde  birinci derece  imza  yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, yeminli mali müşavirlik ve serbest muhasebeci mali müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri; serbest muhasebeci mali müşavirlerden bir işyerine bağlı olarak çalışanların bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri ile hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler dallarında öğretim üyeliği veya görevliliği yapmış olanların bu hizmetlerinde geçen süreleri serbest muhasebeci mali müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilir. Ancak, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet süreleri dikkate alınmaz.

 

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak yeminli mali müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilirler. Ancak, bunların yeminli mali müşavir ruhsatını alabilmeleri için birinci fıkranın (a) bendindeki süreyi tamamlamaları şarttır.”

 

3568 sayılı Yasanın yukarıda metnine yer verilen 9. maddesinde 5786 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin anlamı aşağıda açıklanmıştır.

 

5786 sayılı Yasanın 5. maddesi ile hangi hizmetlerin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilebileceği yeniden düzenlenmiştir. Bu kapsamda özellikle vergi inceleme yetkisini alanların bu yetkiyi aldıkları tarihten sonra bilanço usulüne göre defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idaresinden veya mali denetiminden sorumlu olarak geçen hizmet süreleri, Yeminli Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik şirketlerinde geçen hizmet süreleri ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin bir işyerine bağlı olarak çalışmaları halinde bu işyerlerinde geçen hizmet süreleri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikte geçmiş süre olarak kabul edilmiştir.

 

3568 sayılı Yasanın 9. maddesinin 2. fıkrasında yapılan bu değişiklik ile; bağımlı-bağımsız çalışma ayrımı nedeniyle meydana gelen haksızlıklar giderilmiştir. Ayrıca, 3568 sayılı Kanuna eklenen Geçici 12. madde ile de, bağımlı-bağımsız çalışma ayrımı nedeniyle 10 yıllık süreyi doldurmadığı gerekçesiyle ruhsatı iptal edilen meslek mensuplarının, yeniden sınava girmelerine gerek olmaksızın Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatı alabileceği düzenlenmiştir.3568 sayılı Yasanın 9. maddesinin son fıkrasında yer alan “ Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisi almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlar ile yukarıda sayılan konularda profesörlük unvanı almış bulunanlar için sınav şartı aranmaz” hükmü değiştirilmiş ve böylece bazı meslek gruplarına Yeminli Mali Müşavirlik sınavı için tanınan muafiyet kaldırılmıştır. Ancak, 3568 sayılı Yasaya eklenen Geçici 9. madde ile 26.07.2008 tarihi itibariyle sınavsız Yeminli Mali Müşavir olma hakkı kazananların bu hakkı korunmuştur.

 

Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanların, (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamasalar bile, yeterlilik sınavını kazandıkları tarihten itibaren açılacak Yeminli Mali Müşavirlik sınavlarına genel hükümlere göre katılabilecekleri düzenlenmiş ancak, bu kişilerin Yeminli Mali Müşavir ruhsatı alabilmeleri için 10 yıllık süreyi doldurmaları gerektiği öngörülmüştür.

 

Yasaya eklenen Geçici 9. maddesin son fıkrası ile de; 26.07.2008 tarihinden önce kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış ve mesleki yeterlilik sınavını vermiş olanlardan 9 uncu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen 10 yıllık süreyi tamamlamamış olanların, usul ve esasları Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek ve Bakanlık’ça yapılacak özel Yeminli Mali Müşavirlik sınavında başarılı olmaları kaydıyla, Yeminli Mali Müşavir unvanını almaya hak kazanacakları düzenlenmiş ancak, bunların Yeminli Mali Müşavirlik ruhsatını alabilmeleri için 10 yıllık süreyi tamamlamaları şart koşulmuştur.

 

Diğer taraftan, kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisini almış olanlardan mesleki yeterlilik sınavında başarılı olamayanların, sınav tarihinden sonra vergi inceleme yetkisini haiz olmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmet sürelerinin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlikte geçmiş süre olarak dikkate alınamayacağı düzenlenmiş ve böylece uygulamada ortaya çıkan bazı sıkıntılar ortadan kaldırılmıştır.

Etiketler:

” Yeminli Mali Müşavir Olma Süreci ”  6kişi tarafından yanıtladı

 1. Mehmet Mülayim
  30 Eylül 2015, 15:49

  29 Haziran 2006 tarihinden itibaren 1. derece imza yetkilisi olarak bağımlı olarak halka açık bir şirkette Muhasebe ve Mali İşler Müdürü olarak görev yapmaktayım, SMMM belgemi de 04.06.2013 tarihinde uzun uğraşlar sonucu ( staj yapmam gerekmediği halde 2 yıl staj yaparak ve daha sonra yarıda kesilip sınava girerek) almış bulunmaktayım, YMM Özel şartlar içerisinde yer alan 10 yıllık SMMM yapmış olmak şartını , Tesmer ile görüşmem neticesinde belge tarihinden itibaren başlar sizin 7,5 yıl sonra sınavlara girme hakkınız doğar dediler,

  Burada yapılan Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı bir durumdur, imza yetkili süreleri SMMM stajından sayerken , imza yetkili olarak çalışılan süreleri YMM özel şartlarında belge almak kaydı ile başlar diyor,

  Arkadaşlar SMMM belgem olmadan da , olduktan sonrada aynı işi yapıyorum, görev ve sorumluluklarımız değişmiyor, defter aynı beyanname aynı hesap aynı kitap aynı SMMM olarak bu işler yapılınca ne değişiyor anlayabilmiş değilim,

  Aynı durumda olup bu konuda dava açan arkadaşımız var ise paylaşmasını rica ederim,

  Mehmet Mülayim

 2. Ali rıza Camuz
  8 Ekim 2015, 00:41

  Üstat iyi çalışmalar .  serbest muhasebecilerin smmm olmadan önceki faliyetleri ymm olabilmek için 10 yıllık süreden saayılacakmı tşk.ler

  • 20 Ekim 2015, 18:50

   Üstadim En iyi bilgiyi hangi odaya bağlıysaniz oraya sormaniz daha sağlıklı olur.

 3. emine şengil
  26 Ekim 2015, 12:34

  Mehmet üstadım,

  Bende sizinle aynı durumdayım ve kesinlikle katılıyorum ama heryerde önümüz kapalı YMM lik sürecini daha butik yönetiyorlar. Kamudakilerde aynı işi yapıyor ama onlar YMM olabiliyo SMMM olmadan?

 4. Anonim
  8 Kasım 2016, 10:10

  Ben de 2016 yılında ruhsatımı almaya hak kazandım, 2012 yılında ruhsatımı aldım. Maalesef turmobla yazısmamda bana da aynı ifadeleri kullandılar. Hukuki süreç başlatmayı düşünüyorum ben de

 5. süleyman aslangiri
  15 Mart 2017, 14:03

  merhaba,
  konu hakkında gelişme varmı acaba, YMM sınavına girebiliyormuyuz?

Cevap Yaz