Bilanço Dipnotları

Bilanço dipnotları

Bilanço Dipnotları

Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynaklarını gösteren mali bir tablodur. Bilanço muhasebe sisteminin en önemli tablolarından biridir. Bilanço işletmeler açısından son derece fayda sağlamaktadır.

Bilanço 4 Bölümden Oluşur;

– Bilanço başlığı
– Aktif tarafı
– Pasif tarafı
– Bilanço dipnotları

Bilanço Başlığı: Bilanço başlığında mutlaka bulunması gereken üç önemli unsur vardır. Bunlar; işletmenin adı veya ünvanı, bilanço kelimesi ve bilanço tarihi.

Aktif: Bilançonun sol tarafında, işletmenin varlıklarını (mevcutlarını ve alacaklarını) gösteren kısımdır.

Pasif: Bilançonun sağ tarafında, işletmenin kaynaklarını (sermayesini ve borçlarını) gösteren kısımdır.

Bilanço Dipnotları: Bilanço dipnotları ise bilançonun daha iyi anlaşılabilmesi ve yorumlanabilmesi için gerekli açıklamaların yazıldığı bölümdür.

Bilanço, sunuş biçimine göre iki değişik şekilde kullanılabilir. Bunlar hesap tipi bilanço ve rapor tipi bilançodur.

1.1. Bilanço İlkeleri:

 

1.1.1. Bilançonun Varlıklarının İlkeleri:


– İşletmenin bir yıl içinde paraya dönüşebilecek değerleri dönen varlık, bir yıldan uzun sürede paraya çevrilecek değerler duran varlıklar grubunda yer alır.
– Vadesi bir yılın altına düşen duran varlıklar dönen varlık grubuna aktarılır.
– Değeri düşen varlıklara karşılık ayrılır.
– Vadeli alacaklar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
– Birikmiş amortismanlar bilânçoda gösterilmelidir.
– Alacaklar özelliklerine göre ayrılmalıdır.
– Kesin olmayan alacaklar için tahakkuk yapılmamalıdır.

 

1.1.2. Bilançonun Kaynaklarının İlkeleri:


– Kısa ve uzun vade ayırımında bir yıl ölçüt alınmalıdır.
– Vadesi bir yılın altına düşen borçlar kısa vadeli yabancı kaynaklara aktarılmalıdır.
– Tüm borçlar gösterilmelidir.
– Vadeli borçlar bilânço günündeki değerine indirgenmelidir.
– Borçlar özelliklerine göre ayrılmalıdır.

 

1.1.3. Bilançonun Özkaynaklarının İlkeleri:


– Özkaynakların işletme sahip ve ortaklarının haklarını göstermesi gerekir.
– Sermaye payları özelliklerine göre gösterilmelidir.
– Azalan özkaynak belirtilmelidir.
– Özkaynak net gösterilmelidir.
– Zarar özkaynaklardan indirilmelidir.
– Sermaye yedekleri gelir olarak gelir tablosuna alınmamalıdır.

 

Bilanço Dipnotları

 

 

1. Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı : ….. TL


2. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile genel müdür genel kordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere:

 

a) Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı : ….. TL


b) Cari dönem sonundaki avans veye borcun bakiyesi : …..TL

 

3. Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı : ….. TL­


4. Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı : …… TL


5. Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı: ……. TL


6. Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı : ……… TL


7. Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları : ….. TL

 

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar ( TL ) :
 
8. Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar ( TL ) :
 

9. Yuıt dışına borçlar (avanslar dahil):

Döviz Cinsi Miktarı TL. Kuru Toplam Tutar ( TL ) :
 

10. Tedavüldeki tahvil ve fınansman bonolarından banka garantili olanların tutarı :  …..TL


11. Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı :  ……TL


12. Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı :  ……..TL

 

13. Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü:

Türü Tertibi Adedi Üsleri Toplam Tutar ( TL ) :
 

14. Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı : ……TL


15. İşletme sahibinin veya sermayesenin % 10 ve daha fazlasına sahip ortakların:

Adı Pay Oranı Pay Tutarı ( TL ) :
 

16. Sermayesinin % 10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların :

Adı Pay Oranı Top. Sermayesi Son Dönem Kârı ( TL ) :
 

17. Stok degerleme yöntemi

a) Cari dönemde uygulanan yöntem :

b) Önceki dönemde uygulanan yöntem :

c) Varsa, cari dönemdeki yöntem degişikliğinin stoklarda meydana getirdigi artış (+) veya azalış tutarı (-) :
 

18. Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri

a) Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyetleri : …….TL
b) Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti : …….TL
c) Cari dönemde ortaya çıkan yeniden değerleme artışları  : …..TL.
– Varlık maliyetlerinde (+) : …….. TL
– Birikmiş amortismanlarda (-) : …….. TL

19. Ana kuruluş bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve borçlar içindeki payları Ticari alacak Ticari borç :
1- Ana kuruluş :
2- Baglı Ortaklık :
3- İştirakler :         

 

20. Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı :

 

21. Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi :

 

22. Belli bir döneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi : (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır.) :

 

23. İşletmenin gayrisafı kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde degişikliklere ilişkin bilgi ve bunIarın parasal etkileri :

24. Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar : …… TL

 

25. Menkul kıymetler ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıpişletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan menkul kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar : ……. TL

 

26. İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse sanedi tutarları : …….TL

 

27. Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dahil) kredi ve menkul kıymet türleri itibarıyla tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları : ……TL

 

28. Ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı :  ……TL

 

29. Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen ya da mali tabloların açık,yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar :

 

30. Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih: …../…../…..

Etiketler:

Cevap Yaz