Hurda Satışı İstisnası

Hurda Satışı İstisnasıHurda Satışı İstisnası, Daha önce tesliminde KDV tevkifatı uygulanan metal, plastik, kağıt, cam hurda ve atıklarının teslimi, Kanunun 17/4-g maddesinde 5035 sayılı Kanunun 8. maddesiyle yapılan değişiklik sonucu KDV’den istisna edilmiştir. İstisna hükmü 01.01.2004 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Bu tarihe kadar anılan hurda ve atık malların tesliminde KDV tevkifatı uygulanmıştır.

Teslimi KDV’den istisna edilen Hurda Metal kapsamına; aynen veya onarılmak suretiyle üretim amacına uygun olarak kullanılamayacak haldeki ham, yarı mamul veya mamul metalleri, bunların hurda haldeki karışım veya alaşımları girmektedir. Metal talaşları, imalathane veya fabrikadan çıkan standart dışı metaller, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal maddeleri hadde bozukları ve benzerlerinin hurda metal kavramına dahildir. Demir, bakır, alüminyum, pirinç, kurşun, teneke, çelik, çinko, pik, sarı, bronz, nikel, kızıl, lehim, mangan-tutya, antimon ve benzeri her türlü metal hurdaları ile bu metallerin alaşım, bileşim ve cürufları, imalathane ya da fabrikalarda imalat sırasında elde edilen metal kırpıntı, döküntü ve talaşları ile standart dışı halleri de hurda metal addolunur. Ancak, işlenmemiş elektrolit olan külçe çinko, birincil (primer) alüminyum, rafine edilmiş kurşun, elektrolit bakırdan gibi birincil metal mahiyetindeki ürünler hurda metal tanımına girmemektedir.

Hurda metal ticaretinde az veya çok işlenmek suretiyle aynı amaçla kullanılabilecek olan metallerin (örneğin trafoların, divan ve somyaların) satışında sorumluluk uygulaması yapılmayacaktır.

Hurda Satışı İstisnası, Tesliminde KDV istisnası uygulanan hurda ve atık kağıt kapsamına; kağıt, karton, mukavva üretiminde kullanılan kırpıntı ve atık kağıtlar girmektedir. Ayrıca hurda veya atık plastik ile cam hurdası, bunların hurda halindeki karışımları, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına uygun olarak kullanılmayacak durumdaki ham, yarı mamul veya mamulleri, plastik madde üretiminde kullanılan plastik madde ve malzemeler, granül ve çapak haline getirilen plastikler, naylon, lastik, pet ve cam şişe, kavanoz, kullanılmış otomobil ve pencere camları, cam kırıkları da istisna kapsamındadır.

Öte yandan 91 Seri numaralı KDV Kanunu Genel Tebliğinin (F) bölümünde hurda metal, hurda ve atık kağıt, plasitk ve cam teslimlerinde uygulanan bu istisnadan vazgeçen mükelleflerin teslimlerinde, daha önce yayımlanmış olan KDV Genel Tebliğlerine göre tevkifat uygulaması yapılacağı belirtilmiştir. Bu durumda istisnadan vazgeçen mükelleflerden söz konusu malları satın alanlar 51, 53, 58, 70, 81, 85 ve 87 Seri numaralı KDV Genel Tebliğlerine göre hesaplanan KDV’nin %10’unu satıcıya ödeyecek, %90’ını ise 2 nolu Kdv beyannamesi ile kendi vergi dairesine sorumlu sıfatıyla ödeyecektir. KDV Kanunun 18/1 maddesi uyarınca istisnadan vazgeçen mükellefin bu durumu, kendisinden satın alacağı mallarda tevkifat uygulayacak olan alıcılara önceden bildirmeleri şarttır.

Hurda Satışı İstisnası, Bu tür hurda satışlarında istisna kullanıldığında 3065 sayılı KDV m.30/a gereği daha önce yüklenilmiş olan KDV indirilemeyeceğinden maliyet unsuru olarak görülmelidir.

Etiketler:

Cevap Yaz