Kategori: Tek Düzen Hesap Planı

İşletmeler Muhasebe sistemini Tekdüzen hesap Planı çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadırlar. Hesapların Çalışması, Hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşecektir.

 • 420 Satıcılar Hesabı

  420 Satıcılar Hesabı420 Satıcılar Hesabı : Belli bir Tarihte İşletmenin Faaliyet konusu ile ilgili olan  her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetsiz borçların izlendiği hesaptır.

  420 Satıcılar Hesabı İşleyişi : İşletmenin Her türlü Mal ve Hizmet Alımlarında Senetsiz ticari borcun doğması ile bu 420 Satıcılar hesabına alacak kaydedilir. Bilanço çıkarma dönemlerinde vadeleri bir yılın altına düşenler bu hesaba borç kaydedilerek 320 Satıcılar Hesabı’nın alacağına aktarılır.

   

   

 • 421 Borç Senetleri Hesabı

  421 Borç Senetleri Hesabı421 Borç Senetleri Hesabı :İşletmenin faaliyet konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmet alımlarından kaynaklanan vadelerine bir yıldan fazla süre bulunan senetli borçlarının izlendiği hesaptır.

  421 Borç Senetleri Hesabı İşeyişi : Borç senetleri tutarları bu hesaba alacak bilanço tarihinde vadeleri bir yılın altına düşen senetli borçlar 321 Borç Senetleri Hesabının alacağına aktarılarak bu hesaba borç kaydedilir.

   

 • 647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı

  647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı : Bu hesap dönem başında, bir önceki dönem sonunda açılan " Alacak Senetleri Reeskontu " hesaplarının kapatılmasından ve dönem sonunda da senetli borçlar için ( İleri tarihli verilmiş çekler dahil ) hesaplanan Reeskont Faiz Gelirlerinden dolayı Alacaklandırılır.

  647 Reeskont Faiz Gelirleri Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 646 Kambiyo Karları Hesabı

  646 Kambiyo Karları Hesabı646 Kambiyo Karları Hesabı : İşletmenin yabancı paralarla bir işlem yapması nedeniyle ortaya çıkan olumlu kur farkları ile işletmenin döviz tevdiay hesapları dahil yabancı paralı borç ve alacaklarının dönem sonunda değerlemesiyle ilgili olarak ortaya çıkan kur farkları bu hesabın Alacağına kaydedilir.

  646 Kambiyo Karları Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 642 Faiz Gelirleri Hesabı

  642 Faiz Gelirleri Hesabı642 Faiz Gelirleri Hesabı : İşletmelerin Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Gelir Ortaklığı Senetleri ( Dövize, altına ve başka bir değere endeksli olanlar dahil ) Mevduat faizi gibi kısa ve uzun vadeli çeşitli mali yatırımlardan elde ettiği faiz gelirlerinin izlendiği hesaptır. Faiz gelirleri üzerinden ödenen gelir vergisi ve bu verginin fonu ise 193 Peşin Ödenen Vergi ve Fonlar Hesabının alt hesaplarında takip edilir.

   

  642 Faiz Gelirleri Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı

  645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı : İşletme bilançolarında kayıtlı Menkul Kıymetlerin satışında satış fiyatı ile maliyet bedeli arasındaki olumlu farklar bu hesabın alacağına kaydedilir.

  645 Menkul Kıymet Satış Karları Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 643 Komisyon Gelirleri Hesabı

  643 Komisyon Gelirleri Hesabı643 Komisyon Gelirleri Hesabı : İşletmenin ana faaliyetleriyle ilgili mal ve hizmet satışlarının dışında aracılık işlemleri nedeniyle dönem içinde elde edilen ve dönem sonu itibariyle tahakkuk eden komisyon gelirleri bu hesapta izlenir.

  İşletmenin ana konusunun acentalık veya temsilcilik gibi faaliyetlerden oluşuyorsa bu durumda alınan komisyonların 600 Yurtiçi Satışlar Hesabı veya 602 diğer Gelirler Hesaplarında takip edilmelidir. Örneğin, bir işin alınması veya bir malın satılmasına aracılık edilmesi durumlarında ise bu hesaba alacak kaydedilmelidir.

   

  643 Komisyon Gelirleri Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı

  655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı : İşletme bilançolarında kayıtlı menkul kıymetlerin satışında, satış fiyatı ıle maliyet bedeli arasındaki olumsuz farklar bu hesabın borcuna kaydedilir. Tek düzen hesap planında menkul kıymet satış zararları 655 Menkul Kıymet Satış Zararları hesabında izlenmektedir.

  655 Menkul Kıymet Satış Zararları Hesabı İşleyişi : Hesabın dönem sonundaki bakiye tutarı bu hesabın alacağına kaydedilirken 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına borç kaydedilerek hesap dönem sonunda kapatılır.

   

 • 644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı

  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı : Bilançonun Aktifiyle ilgili olarak olası bir riski karşılamak amacıyla geçmiş dönemde gider kaydedilerek ayrılmış bulunan karşılıklardan, içinde bulunulan dönemde ayrılan bu karşılık tutarlarından tahsil edilen kısımlarının iptali bu hesabın alacaklandırılması ile gerçekleştirilir. Bu durum ise gerek dönem içinde gereksede dönem sonu işlemleri sırasında ortaya çıkabilir.

   

  644 Konusu Kalmayan Karşılıklar Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

 • 649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı

  649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı : İşletmenin olağan faaliyetlerinden ortaya çıkan ve bu grupta buraya kadar açıklanan hesapların kapsamlarına girmeyen diğer olağan gelir ve karlar bu hesabın Alacağına kaydedilir.

  649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar Hesabı İşleyişi : Hesabın Dönem Sonundaki bakiye tutarı, Bu hesaba borç 690 Dönem Karı veya Zararı hesabına Alacak kaydedilerek hesap Dönem Sonunda Kapatılır.

   

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar