Yazar Arşivi: Muhasebe Sitesi

muhasebesitesi.com
 • Hesap KavramıHesap Kavramı; Her bir mali işlem Nediniyle Varlıklarda, Borçlarda, Sermayede ve Faaliyet sonucunu oluşturan gelir  ve gider unsurlarında meydana gelen değişiklikleri, doğrudan mali tablolar üzerinde izlemek mümkün değildir. Çünkü, işletmenin bir faaliyet döneminde yapılan yüzlerce hatta binlerce işemi bilançolarla izlemek, her işlemden sonra tekrar bilanço düzenlemek olanaksızdır. Bunun Yanında işlemleri konularına göre dönem başından dönem sonuna kadar topluca görmek ve izlemek zordur.

   

  (daha&helliip;)

 • Gelir Tablosu İlkeleriGelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

   

   

   

  (daha&helliip;)

 • Muhasebe Politikalarının AçıklanmasıMuhasebe Politikalarının açıklanması, muhasebe sisteminin uygulanması ile ilgili kararlardan oluşur. Kullanılan Muhasebe Politikarıyla ilgili açıklamaları, bu politikalarda, değişiklik yapılması hallerinde söz Konusudur. Yapılan değişiklikler ise mali tabloların dipnotlarında belirtilir.

  Muhasebe uygulama genel tebliğinde " muhasebe politikalarının açıklanması " başlığı altında aşağıdaki hususlar belirtilmiştir.

   

  (daha&helliip;)

 • 153 Ticari Mallar Hesabı153 Ticari Mallar Hesabı, Satmak amacı ile satın alınan ve üzerinde herhangi bir işlem yapılmadan aynen satılacak olan varlıklara ” Ticari Mal ” denir.

  153 Ticari Mallar Hesabı İşleyişi : Satın alınan ticari mallar maliyeti bedeli ile bu hesabın borcuna, çeşitli nedenlerle elden çıkarılanlar, maliyet bedeli ile bu hesabın alacağına kaydedilir.

  153 Ticari Mallar Hesabının görevi aslında işletmeye satmak için alınan ticari malların alış maliyetini takip etmektir. Bu maliyetin takip edilmesinin amacı, satılan ticari malın satış fiyatı ile alış maliyeti arasındaki farkı belirleyerek işletmenin ticari mal satışından dolayı kar mı yoksa zarar mı ettiğinin belirlenmesidir.

   

   

  (daha&helliip;)

 • Gelir Tablosu Gelir Tablosu : İşletmenin belli bir dönemde elde ettiği tüm gelirler ve aynı dönemde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda işletmenin elde ettiği dönem net karını veya dönem net zararını kapsar.

   

  (daha&helliip;)

 •  Satışların Maliyeti TablosuSatışların Maliyeti Tablosu Tanımı ve Kapsamı

   

   Satışların Maliyeti Tablosu, işletmenin dönem içindeki stok hareketleri ile satılan mamul, ilk madde ve malzeme ile ticari mal gibi maddelerin ve satılan hizmetlerin maliyetini göstermek üzere ayrı bir tablo halinde düzenlenir. Satışların Maliyeti Tablosu, gelir tablosunun ekini oluşturur ve gelir tablosunu tamamlar.

   

  (daha&helliip;)

 • Finansal TablolarFinansal Tablolar; Temel finansal Tablolar ve Ek finansal Tablolar Olarak iki gruba Ayrılır.

   

  Temel Finansal Tablolar      

   

  1) Bilanço : Herhangi bir işletmenin belli bir tarihteki varlıklarının ( Maliyet Değerleriyle ) Dağılımını, bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakların tutarlarını ve dağılımlarını gösteren statik bir finansal tablodur. Başka bir ifadeyle Bilanço işletme varlıklarının hangi kaynaktan finanse edildigini gösterir.

  (daha&helliip;)

 • Bilanço NedirBilanço , Belli Bir tarihde işletmenin sahip olduğu varlıkların neler ve bunların hangi kaynaklardan sağlandığını gösteren bir tablodur.İşletmenin sahip olduğu varlıklar, mal ve hizmet üretimine ayrılmış iktisadi değerlerdir. Bu iktisadi değerler, öz kaynaklarla ve yabancı kaynaklarla sağlanmış olabilir.

  Bilanço, büyük defter hesaplarının belirli bir tarihte kapatılması ile ortaya çıkan ve gelecek hesap dönemine devredilen borç ve alacak artanlarının özetini içeren bir tablodur. TTK'nun 74.Maddesi ile VUK'nun 191.Maddesine göre Bilanço şöyle tanımlanmıştır. Bilanço, Envanterde gösterilen kıymetlerin sınıflandırılmış ve karşılıklı olarak değerleri itibariyle tertiplenmiş özetidir.

  (daha&helliip;)

 • 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Elde yada Bankada nakit olarak tutulan değerlerle, istenildiğinde, değer kaybı olmadan paraya dönüştürülebilecek varlıkların oluşturduğu hesap grubu içinde bulunur. 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı Nitelikleri itibariyle hazır değer sayılan damga harç posta pulları, vadesi gelmiş kuponlar, tahsil edilecek banka ve posta havalaleri, kredi kartı slipleri ve benzeri değerlerdir.

   

  (daha&helliip;)

 • 103 Verilen çekler ve Ödeme Emirleri Hesabi"103 Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesabi " İşletmenin üçüncü kişilere bankalardan çekle veya ödeme emri ile yapacağı ödemelere ilişkin bir hesaptır. Bilançoda toplamdan indirilecek bir değer olarak gösterilir.

  İşletmeler çek verdiklerinde bu hesap kullanılır. Kişilere çek ve ödeme emirleri verildiğinde hesabın Alacak tarafına ,çek ve ödeme emirlerinin Bankadan tahsil edildiği anlaşıldığında verilen çekler hesabının borcuna kaydedilir.

   

  (daha&helliip;)

Kategoriler

Son Eklenen Yazılar

Son Yorumlar